เภสัชกรปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภค

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
เภสัชกรปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภค by Mind Map: เภสัชกรปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภค

1. โครงสร้างกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ

1.1. ขอบเขต

1.1.1. งานอาหารปลอดภัย

1.1.2. งานมาตรฐานสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ

1.1.3. งานส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจสุขภาพ

1.1.4. งานคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคด้านสาธารณสุข

1.1.5. งานพัฒนาระบบยาและเวชภัณฑ์

1.1.6. งานมาตรฐานผลิตภัณฑ์และสถานประกอบการด้านสุขภาพ

1.2. ลักษณะ

1.2.1. งานบังคับใช้กฎหมาย

1.2.1.1. แบ่งตาม พ.ร.บ.

1.2.1.2. แบ่ง Pre - Post

1.2.2. งานพัฒนาศักยภาพ

1.2.2.1. ผู้ประกอบการ

1.2.2.2. ผู้บริโภค

1.2.3. งานบริหารเวชภัณฑ์

1.2.4. งานเฉพาะกิจอื่นๆ กิจกรรมพิเศษ

2. กลุ่มงานเภสัชกรในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

2.1. กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

2.2. กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

3. โรงพยาบาลศูนย์/ โรงพยาบาลทั่วไป

3.1. ด้านบริการปฐมภูมิ

3.1.1. กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

3.1.2. งานคุ้มครองผู้บริโภค

3.1.2.1. การคุ้มครองผู้บริโภคด้านยา ด้านอาหาร ด้านเครื่องสำอาง ด้านวัตถุเสพติด ด้านวัตถุอันตราย ด้านเครื่องมือแพทย์

3.1.2.2. สร้างการมีส่วนร่วมของหน่วยงานทุกภาคส่วน

3.1.2.3. ควบคุม กำกับมาตรฐานงานคุ้มครองผู้บริโภค

3.1.2.4. ศึกษา วิจัย นวัตกรรมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านคุ้มครองผู้บริโภค

3.1.2.5. วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำมากำหนดนโยบาย

3.2. ด้านบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ

3.2.1. กลุ่มงานเภสัชกรรม

4. โรงพยาบาลชุมชน

4.1. กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

4.1.1. งานบริการเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก

4.1.2. งานบริการเภสัชกรรมผู้ป่วยใน

4.1.3. งานบริหารเวชภัณฑ์

4.1.4. งานคุ้มครองผู้บริโภค

4.1.5. งานให้คำปรึกษาด้านเภสัชกรรม

5. อำนาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่

5.1. คุ้มครอง

5.2. ควบคุม

6. เงินเดือน

6.1. เงินเดือนเท่าโรงพยาบาล

6.2. ไม่มีค่าเวร