ภาวะอุณภูมิต่ำในทารกแรกเกิด (Hypothermia)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ภาวะอุณภูมิต่ำในทารกแรกเกิด (Hypothermia) by Mind Map: ภาวะอุณภูมิต่ำในทารกแรกเกิด (Hypothermia)

1. อาการ

1.1. อุณหภูมิต่ำกว่า 36.5

1.1.1. เกิดภาวะตัวเย็นซึ่งมีผลต่อร่างกาย

1.1.2. ร่างกายมีความต้องการออกซิเจนเพิ่มขึ้น

1.1.3. การหายใจผิดปกติ

1.1.4. มีน้ำตาลในเลือดต่ำ

1.1.4.1. เกิดภาวะเลือดเป็นกรดเเละตัวเหลือง

2. • อาการแสดง

2.1. เขียวตามปลายมือปลายเท้า

2.2. ซึม

2.3. กระสับกระส่าย

2.4. ผิวซีด

2.5. ตัวเย็น

2.6. หายใจเร็ว

2.7. รับนมไม่ได้

2.8. น้ำหนักไม่เพิ่ม

3. ความหมาย

3.1. อุณหภูมิร่างกาย ทารกแรกเกิดที่วัดทางทวารหนักนาน 3 นาที ต่ำกว่า 36.5 องศาเซลเซียส

3.1.1. อาจส่งผลให้ทารก มีอันตรายถึงชีวิต

4. แนวทางการรักษา

4.1. การใช้ตู้ให้ความอบอุ่น

4.1.1. ทำให้อุณหภูมิภายในตู้คล้ายคลึงกับอุณหภูมิภายในครรภ์มารดา

4.1.2. สามารถให้ออกซิเจนเพิ่มกับทารกได้

4.2. การใช้ตู้ให้ความอบอั่นที่มีเครื่องควบคุมอุณหภูมิที่ผิวหนัง

4.2.1. เหมาะสำหรับทารกเกิดก่อนกำหนด ที่มีน้ำหนักตัวต่ำมาก

4.3. การใช้เครื่องแผ่รังสีให้ความอบอุ่น

4.4. วิธี่อื่นๆ

4.4.1. การใช้สำลีหรือผ้าห่มห่อตัวทารก

5. สาเหตุ

5.1. เกิดจากระบบควบคุมอุณหภูมิร่างกายของทารกประสิท ธิภาพไม่เทยีบเท่ากบั ผู้ใหญ่

6. พยาธิสภาพ

6.1. ทารกเกิดก่อนกำหนดเสียความร้อนออกจากร่างกายได้ง่าย

6.1.1. การพา (Convection)

6.1.2. การนำ (Conduction)

6.1.3. การระเหย (Evaporation)

6.1.4. แผ่รังสี (Radiation)

7. การพยาบาล

7.1. เตรียมอุปกรณ์ให้ความอบอุ่น

7.1.1. ผ้าห่มตัว

7.2. ปรับอุณหภูมิในห้องคลอด18-30องศา

7.3. จัดที่นอนเตียง ตู้อบออกห่างจากผนัง

7.4. ใช้ผ้าเเห้งเช็ดที่ตัวทารกให้เเห้ง

7.5. ทำความสะอาดโดยไม่ต้องอาบน้ำ

7.6. จัดเตียงมีผนังกั้น

7.7. วัดอุณหภูมิกายทรกทันทีเเรกเกิด