Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Start APP by Mind Map: Start APP

1. Tab Sức Khỏe

1.1. Hiện thị tình trạng thể lực

1.2. Hiện thị phần luyện tập để tăng thể lực

1.3. HIển thị phần dùng đá quý để mua thể lực

1.4. HIển thị phàn mua gói học VIP

1.5. Hiện thị phần đếm thời gian tự phục hồi thể lực

2. Bắt Đầu vào app

2.1. Chon Ngôn Ngữ Học

2.1.1. Back App

2.1.1.1. Vào Lai APP Lần 2

2.1.1.1.1. Start App

2.1.2. Chọn xong ngôn ngữ

2.1.2.1. Chọn Mục Tiêu

2.1.2.1.1. Back App

2.1.2.1.2. Chọn Xong Mục Tiêu

3. Đã có tài khoản

3.1. Đăng Nhập FB/Google

3.1.1. Tài Khoản Lần Đầu Đăng Nhập

3.1.1.1. Chọn Ngôn Ngữ Muốn Học

3.1.1.2. Chọn Mục tiêu

3.1.1.3. CHọn Một Hướng ĐI

3.1.1.3.1. Bắt Đầu Từ Bậc Cơ Bản

3.1.1.3.2. Đã Biết 1 chút làm bài kiểm tra

3.1.2. Đã đăng nhập và học trước đó rồi

3.1.2.1. Chọn Chủ đề Học

3.1.2.1.1. Nhảy

3.1.2.1.2. Bắt đầu

4. Kịch Bản User Vào App Hàng Ngay

4.1. Reset lại nhiệm vụ này từ đầu

4.2. Bắt đầu vào mỗi bài học , nếu nhận thấy số máu sức khỏa không còn đủ thì sẽ tự động hiện thị màn hình suggest user xem quảng cáo để tăng sức khỏe lên

4.3. Mở rương nhận quà theo số ngày chăm chỉ

5. Kết thúc mỗi bài học

5.1. Đo Đếm Mục Tiêu

5.1.1. Đạt Mục Tiêu Ngay Từ Lần Đầu

5.1.1.1. MỞ Rương NHận Đá Quý

5.1.1.1.1. Mở Ngẫu nHiên 1 trong 3 rương nhận đá quý

5.1.1.1.2. Muốn Mở Rương Tiếp Thì Xem quảng cáo 30s

5.1.2. Đã được được mục tiêu rồi

5.2. HIện Thị quảng cáo banner native và phụ đề là quàng cáo này giúp bạn học miễn phí

5.3. Giới Thiệu quả học VIP

6. Kết Thúc mỗi cấp độ của 1 bài học

6.1. Nhận được 50 đá quý

6.2. Xem Quảng cáo để được Nhân đôi đá quý

6.3. Tổng kết lại số EXP đã được được trên tổng số câu trả lời đúng

7. Lúc Đang Học

7.1. Trả lời sai 1 câu Bị trừ đi 1 sức khỏe

7.1.1. Hết Sức Khỏe

7.1.1.1. Dùng 450 đá quý đẻ hồi lại toàn bộ sức khỏe

7.1.1.2. Suggest khóa học VIP

7.2. Trả lời sai hết

7.2.1. HIện thị suggest mua sức khỏe hết 450 đá quý

7.2.2. Không được học tiếp , phải dùng đá quý hoặc luyện tập mới được chơi tiếp

7.2.2.1. Mỗi lần luyện tập + 1 đá quý

8. Nhảy Cấp Độ của từng chủ đề

8.1. Hiển thị Thử miễn phí với khóa VIP

8.2. Sử dụng 400 Đá quý để

8.3. Mỗi lần làm bài kiểm tra hoàn thành cấp độ hoàn thành thì được + 20 KN

9. Số tab của của ứng dụng

9.1. Tab Học

9.1.1. HIện thị danh sách các chủ đề học tập

9.2. Tab hồ sơ

9.2.1. HIển thị lên số ngày mà user vào app học bài và thông tin của user

9.3. Tab Cửa hàng

9.3.1. Bán đá quý, bán thể lực , bán trang phục theo giá

9.4. Tab đấu trường

9.4.1. Nơi user đấu tiếng anh

10. Khai Thác

10.1. Đá quý

10.1.1. Mua thể lực

10.1.2. Mua trang phục

10.1.3. Mở khóa chủ đề, cấp độ , bài học

10.2. KHóa Học VIP : Mua theo tháng , năm , trọng đời

10.3. Remove Ads

10.4. Thể lực

10.4.1. Dùng trong khi học bài mặc định 100%

10.4.2. Mỗi câu trả lời sai trừ 25%

10.5. bán trang phục

10.5.1. Bán trang phục ở chế dộ đấu trường

10.6. Ads

10.6.1. Full Ads

10.6.2. Native Ads