Напрями міждисциплінарного супроводу дітей з особливими потребами в загальноосвітньому закладі з ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Напрями міждисциплінарного супроводу дітей з особливими потребами в загальноосвітньому закладі з інклюзивною формою навчання by Mind Map: Напрями міждисциплінарного супроводу дітей з особливими потребами в загальноосвітньому закладі з інклюзивною формою навчання

1. Співробітництво фахівців загальної та спеціальної освіти

1.1. участь в розробці індивідуальної програми розвитку дитини;

1.2. надання консультативно-методичної допомоги педагогам, які працюють з дітьми з ООП;

1.3. укладання відповідних угод;

1.3.1. Між ЗНЗ з інклюзивною формою навчання та спеціальним ЗНЗ, реабілітаційним центром, медичною установою. За такої моделі вчитель-дефектолог, працюючи штатним працівником спеціального ЗНЗ співпрацює(проводить індивідуальні занятя, надає корнсультації) із ЗНЗ з інклюзивною формою навчання;

1.4. формування груп навчальних закладів;

1.4.1. ЗНЗ з інклюзивною формою навчання, спеціальних навчальних закладів, реабілітаційних центрів. Ці групи інтегрують ресурси для вирішення завдань інклюзивної освіти;

1.5. організація і співпраця зі спеціалістами ПМПК;

1.5.1. Які проводять індивідуальні заняття, консультують педагогів та батьків;

1.6. завдяки співпраці вчителі та фахівці корекційної освіти отримують нові знання та оволодівають новими уміннями створення команд, здійснення освітньої та розвивальної роботи;

2. Професійне співробітництво вчителя і вчителя асистента

2.1. обговорення та прогнозувати очікуваних результатів;

2.1.1. Обов`язки учителя: -контролювати навчання учнів та допомагати їм; -надавати матеріали асистентові вчителя; - складати плани уроків та проводити уроки;

2.1.2. Обов`язки асистента учителя : -докладніше пояснювати елементи уроку тим учням, у яких виникають труднощі; - контролювати виконання вправ на закріплення; - контролювати процес, вести записи, надавати інформацію учителеві;

2.2. обговорювати окремі методи, технології навчання та його результати;

2.3. вносити необхідні зміни (адаптації, модифікації, доповнення) до планів уроків;

3. Професійне співробітництво соціального педагога з вчителем та асистентом вчителя в навчальному закладі з інклюзивною формою навчання

3.1. консультування педагогів;

3.1.1. Консультування щодо технологій актуалізації особистісного потенціалу розвитку дитини, щодо особливостей розвитку, спілкування, професійної орієнтації, соціальної адаптації дитини з ППФР, подолання труднощів спілкування та соціальної адаптації, використання резервів, які можна використати у корекційно-розвивальній роботі;

3.2. інформування вчителя та асистента вчителя;

3.2.1. Інформування про соціально-психологічний конфлікт в колективі та статус дитини в групі, зміст соціального паспорту дитини з метою організації ефективного соціально-педагогічного супроводу дитини;

3.3. участь у розробці індивідуального плану дитини;

3.3.1. Оцінювання рівня ПФР дитини в межах своєї компетенції, надання до Програми узагальненої інформації про результати проведеного вивчення дитини, рекомендацій стосовно врахування індивідуальних особливостей дитини у навчально-виховному процесі;

4. Професійне співробітництво психолого-медико-педагогічних консультацій з навчальними закладами з інклюзивною формою навчання

4.1. консультативний супровід функціонування спеціальних класів;

4.2. надання консультативно-медичної допомоги;

4.2.1. Батькам, керівникам навчальних закладів, педагогам, практичним психологам, медичним і соціальним працівникам, громадськості з питань виховання, навчання і соціально-трудової реабілітації дітей з ППФР, запровадження інклюзивного та інтегрованого навчання дітей;

4.3. складання індивідуального плану розвитку;

4.3.1. За результатами рекомендацій ПМПК та комплексного оцінювання, проведеного у навчальному закладі, фахівці закладу складають ІНП, в якому визначають необхідні умови для успішного розвитку та навчання дитини;

4.4. проведення обстеження дітей;

4.4.1. Може здійснюватись фахівцями ПМПК безпосередньо у навчальному закладі, але лише за згоди та присутності батьків/осіб, які їх замінюють;

4.5. підготовка витягу з протоколу засідання ПМПК;

4.5.1. До переліку документів, які необхідні дитині під час її зарахування до навчального закладу, входить витяг (довідка) з рекомендаціями, що має суттєве значення в урахуванні індивідуальних ОП дитини;

4.6. участь у роботі консультаційно-педагогічної групи;

4.6.1. До складу консультаційно-педагогічної роботи входять фахівці ПМПК (за потреби), які, відвідують засідання, надають консультації, беруть участь у прийнятті рішень; рекомендації ПМПК, в яких зазначено, якої саме допомоги потребує дитина та на яку програму варто орієнтуватися під час складання ІПР, розглядаються та враховуються членами команди закладу;

5. Професійне співробітництво психолога та логопеда

5.1. оцінювання рівня психічного та мовленнєвого розвитку дитини та узгодження отриманих результатів;

5.2. участь у складанні та реалізації індивідуальної програми розвитку дітей з ООП (рекомендації, консультації педагогам у здійсненні навчально-виховного процесу);

5.3. планування та проведення спільних індивідуальних та групових занять;

5.4. проведення консультацій з питань розвитку психологічних аспектів, навчання і виховання дітей, специфіки логопедичної роботи з дітьми з ООП для педагогів і батьків;

5.5. розробка програм навчального закладу, психологічної освіти педагогів з елементами логопедичної роботи;

6. Професійне співробітництво психолога з вчителем та асистентом вчителя

6.1. участь у розробці індивідуального плану дитини;

6.1.1. Оцінювання рівня ПФР дитини в межах своєї компетенції, надання до Програми узагальненої інформації про результати проведеного вивчення дитини на основі її діагностичного обстеження, а також рекомендацій стосовно врахування індивідуальних особливостей дитини у навчально-виховному процесі та взаємодії зі шкільним оточенням;

6.2. консультування педагогів;

6.2.1. Консультування щодо врахування індивідуальних особливостей ПР дитини в процесі організації навчально-виховної роботи в групі(класі);

6.3. формування психологічної готовності педагогів навчального закладу до роботи з дітьми з ООП;

6.3.1. Розробка і реалізація програм з формування психологічної готовності учасників навчально-виховного процесу до роботи з дітьми з ППФР, спрямованої на подолання упередженого ставлення до дітей з ООП;

7. Професійне співробітництво корекційного педагога з вчителем та асистентом вчителя

7.1. Співпраця корекційного педагога (логопеда, тифлопедагога, сурдопедагога, олігофренопедагога, ортопедагога, аутолога та ін.) з вчителем та асистентом вчителя:

7.1.1. участь у розробці індивідуальної програми розвитку дитини;

7.1.1.1. Оцінювання рівня ПФР дитини в межах своєї компетенції; надання до Програми узагальненої інформації про результати вивчення рівня мовленнєвого і пізнавального розвитку дитини, структури порушення розвитку; а також рекомендацій стосовно врахування індивідуальних особливостей дитини, рівня її мовленнєвого розвитку у навчально-виховному процесі; безпосередня участь у розробці та внесенні змін до Програми розвитку дитини;

7.1.2. консультування педагогів;

7.1.2.1. Консультування щодо врахування індивідуальних особливостей психічного і мовленнєвого розвитку, її вторинних і третинних відхилень у процесі організації навчально-виховної роботи в групі чи класі; щодо необхідних адаптацій та модифікацій змісту навчання, навчальних підходів та дидактичних матеріалів;