คำศัพท์พื้นฐานเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
คำศัพท์พื้นฐานเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล by Mind Map: คำศัพท์พื้นฐานเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล

1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล

1.1. บิต (Bit)

1.2. ไบต์ (Byte)

1.3. ฟิลด์ (Field)

1.4. ไฟล์ (File)

1.5. เอนทิตี้ (Entity)

1.6. เรคคอร์ด (Record)

1.7. แอททริบิวต์ (Attribute)

2. ความสัมพันธ ์ (Relationships)

2.1. ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่ง (One-to-one Relationships)

2.2. ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่ม (One-to-many Relationships)

2.3. ความสัมพันธ์แบบกลุ่มต่อกลุ่ม (Many-to-many Relationships)

3. ความเป็นมาของการจัดการฐานข้อมูล

3.1. ระบบฐานข้อมูลกำเนิดขึ้นจากโครงการอพอลโลของสหรัฐอเมริกาที่ส่งมนุษย์อวกาศไปลงดวงจันทร์ ประมาณ 30 ปีที่ผ่านมาซึ่งข้อมูลที่ใช้ในโครงการดังกล่าวจะต้องมีจำนวนมากมายการจัดการระบบข้อมูลในโครงการดังกล่าวจึงเกิดขึ้น โดยบริษัท IBMได้รับจ้างในการพัฒนาระบบข้อมูลขึ้นเรียกว่า GUAM (Generalized Update Access Method)ต่อมาได้พัฒนาการจัดการข้อมูลขึ้นเพื่อใช้ในงานธุรกิจ ได้แก่ ระบบ DL/I (Data Language I)และพัฒนาจนมาเป็นระบบ IMS (InformationManagement System) ที่ใช้กันจนถึงปัจจุบัน

4. ความสำคัญของการประมวลผลแบบระบบฐานข้อมูล

4.1. หลีกเลี่ยงความขัดแย้งของข้อมูลได้

4.2. สามารถลดความซ้ำซ้อนของข้อมูลได้

4.3. สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้

4.4. สามารถรักษาความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูล

4.5. สามารถกำหนดความเป็นมาตรฐานเดียวกันของข้อมูลได้

4.6. สามารถกำหนดระบบความปลอดภัยของข้อมูลได้

4.7. เกิดความเป็นอิสระของข้อมูล

5. รูปแบบของระบบฐานข้อมูล

5.1. ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database)

5.2. ฐานข้อมูลแบบเครือข่าย (Network Database)

5.3. ฐานข้อมูลแบบลำดับชั้น (Hierarchical Database)

6. โปรแกรมฐานข้อมูลที่นิยมใช้

6.1. โปรแกรม Access

6.2. โปรแกรมFoxPro

6.3. โปรแกรม dBASE

6.4. โปรแกรม SQL