Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
مهدی by Mind Map: مهدی

1. شما که حرف نمی زنید و نمی گذارید حرف دلتان بالا بیاید پیش دیگران : اولا بی شعور معرفی می کنید خودتان را دوما به دیگران این حق رو میدهید که همیشه شماها بایستی حرف بزنید سوما دیدی و شنیدید که یارو می گفت حرف نزن چهارما حق مسلم خودتون رو به دیگران می دهید و این اصلا درست نیست

1.1. پنجما همیشه سطح شما رو از دیگران کمتر می بینند نهایتا بیشتر حرف بزنید چون دیگران از شما گرگ ترند و بی شعورتر خیلی مواظب این موضوع باشید شنیدید که یارو می گفت نصرالهی کارهای خودش رو انجام نمی دهد (این رو کی پشت سر من گذاشته یعنی این کثافت کاری هاشون تمومی نداره ؟؟؟؟؟؟) دقیقتر بگویم یعنی همون معنی گشادی رو می دهد با لفظ دیگری متوجه شدید . اصلا نیازمند توجه نیستم و کار خودم رو انجام می دهم دقیقر اینکه بعد از عمری یک کلمه حرف که میزنه ببینید و بشنوید که چه کثافت هائی پشت سر شما بیرون می آید ،با نیرو تازه این کارهارو نمی کنند که با شما می کنند ؟؟؟ فهمیدی یارو چقدر بی شعور هستش ؟؟؟ اصلا می بخشید ،وقتی می بینه شما ماست هستید ،می خواهد (معذرت می خواهم )هر غلطی بکنه ، درست مثل میلاد ،حالاهم میعاد ،همه این گوه کاری ها از یارو شروع شده ها و همین طور بروز می کنه ،ببینید تا کجا می رسه ؟؟؟؟؟؟

2. زبان

2.1. شنیدن و خواندن

2.1.1. دیدن فیلم اصلی و tedو کانال ielts

2.1.2. شنیدن دقیق

2.2. متن نویسی

3. سینا

4. دکترا

5. مواظب گرگ باشید

5.1. مواظب افعی هم باشید

5.1.1. این دو حیوون رو داشته باشید اصلا به هیج کی نگوئید

5.1.1.1. نفر بعد میعا و میلا هستند اونها رو مراقبت کنید

5.1.1.1.1. با خادم بیشتر گرم بگیرد

5.1.1.1.2. خیلی مراقبت کنید الان کتابی بهتر پیدا کنید برای مطالعه

6. دیروز فهمیدم حق حرف زدنم رو برای خودم داشته باشم

6.1. حیون ها میلا و میعا و افعی و ع . ج نمی گذارند به کارهایت ب سید

6.1.1. خیلی خیلی مواظب باشید با هیچ حیونی دهن به دهن نشوید ،مصیبت میشه

6.1.1.1. اصلا هم نگاه نکنید نه منظورم این یارو بود م. مشای