พราหมณ์ฮินดู

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
พราหมณ์ฮินดู by Mind Map: พราหมณ์ฮินดู

1. 1 รามายณะ หรือ รามเกียรติ์

2. 2.ยชุรเวท = บรวงสรวง บูชายัญ

3. ศาสดา

3.1. ไม่ปรากฏแน่ชัดเพราะเป็นศาสนาที่เก่าที่สุด

3.2. มีพราหมณ์และพระฤาษีในการเผยแพร่ศาสนา

4. ศาสนาพราหมณ์ฮินดู

4.1. เป็นศาสนาประเภท พหุเทวนิยมนับถือพระเจ้าหลายพระองค์

4.2. มีพรเทพเจ้า3 องค์ คือ พระพรหม (สร้าง) พระศิวะ (ทำลาย) พระวิษณุ( รักษา)

4.3. เดิมมีชื่อเรียกว่า " สนาตธรรม" หมายถึง ศานาอันเป็นนิรันดร์

4.4. เกิดจากการเอ่ยนามเทพเจ้า3องค์ อะ+อุ+มะ

5. คัมภีร์ในศาสนา

5.1. ศรุติ

5.1.1. แบ่งออกเป็น 4 คัมภีร์

5.1.1.1. 4. อถรรพเวท = บทสวดเกี่ยวกับเวทมตร์ คาถาอาคม

5.1.1.2. 3. สามเวท = บทสวดมนตร์ ใช้ในพิธีกรรมถวายน้ำโสมแดพระอินทร์

5.1.1.3. 1.ฤคเวท = เก่าแก่ที่สุด บทสวดมนตร์สรรเสริญอ้อนวอนเทพเจ้า

5.2. สมฤติ

5.2.1. แปลว่าสิ่งที่จำไว้ได้

5.2.1.1. ปุราณะ = การกำเนิดเทพเจ้า 3 พระองค์

5.2.1.2. อุปนิษัท = เกี่ยวกับปรัชญาวิญญาณสากล และหลักปฏิบัติมนุษย์

5.2.1.3. ตันตระ = การสนทนาพระศิวะกับพระแม่ทุรคา การสร้างสรรพสิ่ง ความพินาศของโลก

5.2.1.4. อิติหาสะ = มหากาพย์ 2 เรื่อง

5.2.1.4.1. 2. มหาภารตะ เป็นมหากาพย์ที่ยาวที่สุดในโลก

5.2.1.5. ธรรมศาตร์ ตำราอธิบายลักษณะกฎหมาย

6. เป้าหมายสูงสุด

6.1. การหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด คือ อาตมัน ไปรวมกับ ปรมาตมัน เรียกว่า โมกษะ

7. ความเชื่อ

7.1. มษย์มีความไม่เท่าเทียม มีระบบวรรณะ

7.2. การแต่งงานข้ามวรรณะเรียกว่า "จัณฑาล"

8. หลักคำสอนสำคัญ

8.1. 1.หลักอาศรม 4 หมายถึง การดำเนินชีวิตของชาวฮินดู ในวัยต่างๆ

8.1.1. อาศรม1 (ปฐมวัย) เรียก พรหมจรรย์อาศรม (วัยเรียน) 8-25

8.1.2. อาศรมที่2 (มัชฌิมวัย) เรียก คฤหัสถาศรม (ครองเรือน) 25-50

8.1.3. อาศรมที่3 (ปัจฉิมวัย) เรียก วานปรัสถาศรม 50-75 (เข้าวัดฟังธรรม)

8.1.4. อาศรมที่4 (สันยัสตาศรม) 75ปีขึ้น ( การออกบวช)

8.2. ปุรุษารถะ4 = จุดมุ่งหมายชีวิต 4 ประการ

8.2.1. ธรรม : ผู้มีธรรม

8.2.2. กาม : การแสวงหาความสุขทางโลกตามหลักธรรม

8.2.3. อรรถ : การแสวงหาทรัพย์สิน

8.2.4. โมกษะ : การหลุดพ้นจากความทุกข์

8.2.4.1. การหลุดพ้น เรียกว่า โมกษคติ ทำโดยปฏิบัติ โยคะ4 หรือมรรค 4 ได้แก่

8.2.4.1.1. 1.กรรมมรรค : ทำหน้าของตนเองด้วยใจสงบ

8.2.4.1.2. 2.ชญานมรรค : ใช้สติปัญญาเพื่อให้รู้แจ้ง

8.2.4.1.3. 3.ภักติมรรค : ความจงรักภักดีต่อเทพเจ้า

8.2.4.1.4. 4.ราชมรรค : ฝึกฝนทางจิตใจอย่างเคร่งครัด

9. นิกาย

9.1. แบ่งออกเป็น 3 นิกาย

9.1.1. 1.นิกายไวษณวะ เชื่อในการอวตารของพระนารายณ์ เพื่อช่วยมนุษย์โลกในคราวทุกข์เข็ญ มีการเจิมหน้าผากเป็น3จุด เป็นเครื่องแสดงความเคารพ พระวิษณุ

9.1.2. 2.นิกายไศวะ หรือนิกายนับถือพระศิวะ ใช้มลูเถ้าสีขาวหรือสีเทาเขียนเป็นเส้นนอนตรงซ้อนกัน 3 เส้นที่หน้าผาก

9.1.2.1. พระศิวะเป็นเทพเจ้าแห่งการทำลายและเทพเจ้าแห่งการสืบพันธุ์ด้วยรู๔ปศิวลึงค์ เป็นรูปอวัยวะเพศของผู้ชายเป็นสัญลักษณ์การให้กำเนิด

9.1.3. 3.นิกายศักติ นับถือมเหสีเทพ3 พระองค์ คือ พระนางสุรัสวดี (พระพรหม) พระนางอุมา (พระศิวะ) พระนางลักษมี (พระวิษณุ) คำว่าศักติ แปลว่า อำนาจ

10. สัญลักษณ์

10.1. เครื่องหมายอันเป็นอักษรเทวนาครี เรียกว่า "โอม" หมายถึงเทพเจ้า 3 พระองค์

11. ศาสนสถาน

11.1. “เทวสถาน” หรือที่หลายท่านรู้จักในชื่อ “เทวาลัย” หรือเรียกแบบภาษาอย่างเป็นทางการว่า “โบสถ์พราหมณ์

12. พิธีกรรม

12.1. 1.ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับวรรณะ

12.1.1. การแต่งงาน ผู้แต่งงานต้องแต่งงานในวรรณะเดียวกัน

12.1.2. อาหารการกิน วรรณะนั้นไม่กินอาหารร่วมกันกับคนต่างวรรณะ

12.1.3. เหสถานที่อยู้ ห้ามไปตั้งถิ่นฐานนอกประเทศ

12.2. 2.พิธีประจำบ้าน

12.3. 3พิธีศราทธ์

12.3.1. พิธีทำบุณอุทิศให้กับบิดามารดา ในเดือน10 ตั้งแต่แรม 1 ค่ำ ถึงแรก15ค่ำ

12.3.1.1. 1.การบูชากระทำด้วยข้าวบิณฑ์ คือก้อนข้าวสุก ผู้กระทำพิธีบรวงสรวงต้องเป็นบุตรชายเพราเชื่อว่าจะช่วยให้ผู้ล่วงลับพ้นจากนรกขุม ปุตตะ

12.3.1.2. 2. การทำบุญอุทิศให้มารดาบิดา ต้องทำเดือนละครั้ง

12.4. 4.พิธีบูชาเทวดา

12.4.1. ชาวฮินดูมีเทพหลายองค์ก่อนพุทธบูชาพระศิวะและพระวิษณุ

12.4.2. ต่อมาเกิดลัทธิอวตาร มีการบูชาพระกฤษณะและพระราม

12.4.3. บุคคลวรรณต่ำมักถูกกีดกันในการนับถือเทพเจ้าของคนวรรณะสูง

12.4.4. ควรรณะต่ำสร้างเทพเจ้าขึ้นเอง คือ เจ้าแม่กาลี เทพลิง เทพงู เทพเต่า

12.4.5. พิธีบูชาแต่ละวรรณะจะแตกต่างกันออกไป

12.5. การทำมาหากิน พราหมณ์มีอาชีพนักบวช หรือครูบาอาจารย์ กษัตริย์ ปกครอง แพศย์ค้าขาย พวกศูทรกรรมกร