มัลติมีเดีย

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
มัลติมีเดีย by Mind Map: มัลติมีเดีย

1. องค์ประกอบ

1.1. ข้อความหรือตัวอักษร (Text)

1.1.1. ได้จากการพิมพ์

1.1.2. จากการสแกน

1.1.3. อิเล็กทรอนิกส์

1.1.4. ไฮเปอร์เท็กซ์

1.2. ภาพนิ่ง (Still Image)

1.2.1. ภาพกราฟิก (Graphics)

1.2.2. ภาพบิตแมพ (Bitmap)

1.2.3. ภาพเวกเตอร์ (Vector)

1.2.4. คลิปอาร์ต (Clipart)

1.2.5. HyperPicture

1.3. ภาพเคลื่อนไหว(Animation)

1.3.1. ภาพกราฟฟิกที่มีการเคลื่อนไหวเพื่อแสดงขั้นตอนที่ปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

1.4. เสียง (Sound)

1.4.1. คลื่นเสียงแบบออดิโอ (Audio)

1.4.2. เสียง CD เป็นรูปแบบการบันทึก ที่มีคุณภาพสูง

1.4.3. MIDI (Musical Instrument Digital Interface) เป็นรูปแบบของเสียงที่แทนเครื่องดนตรีชนิดต่างๆ

1.5. วีดีโอ (Video)

1.5.1. วีดีโอเป็นองค์ประกอบของมัลติมีเดียที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากวิดีโอในระบบดิจิตอลสามารถนำเสนอข้อความหรือรูปภาพ (ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว) ประกอบกับเสียงได้สมบูรณ์มากกว่าองค์ประกอบชนิดอื่นๆ

2. ประโยชน์

2.1. ง่ายต่อการใช้งาน

2.2. สัมผัสได้ถึงความรู้สึก

2.3. เสริมสร้างประสบการณ์

2.4. เพิ่มขีดความสามารถในการเรียนรู้

3. ประโยชน์ด้านการเรียนการสอนและการฝึกอบรม

3.1. เทคโนโลยีด้านสื่อมัลติมีเดียช่วยให้การออกแบบบทเรียน ตอบสนองต่อแนวคิด และทฤษฎีการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น

3.2. สื่อมัลติมีเดียในรูปแบบของซีดีรอม ใช้ง่าย เก็บรักษาง่าย พกพาได้สะดวก

3.3. สื่อมัลติมีเดียเป็นสื่อการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองตามศักยภาพ

4. รูปแบบ

4.1. มัลติมีเดียเพื่อการศึกษา

4.2. มัลติมีเดียเพื่อการฝึกอบรม

4.3. มัลติมีเดียเพื่อความบันเทิง

4.4. มัลติมีเดียเพื่องานด้านข่าวสาร

4.5. มัลติมีเดียเพื่องานขายและการตลาด

4.6. มัลติมีเดียเพื่อการค้นคว้า

4.7. มัลติมีเดียเพื่อช่วยงานวางแผน

4.8. มัลติมีเดียเพื่อเป็นสถานีข่าวสาร

4.9. ระบบเครือข่ายมัลติมีเดีย

5. บทบาท

5.1. การเรียนการสอน

5.2. ธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า E-Commerce

5.3. การสื่อสารโทรคมนาคม

5.4. ธุรกิจการพิมพ์

5.5. ธุรกิจการให้บริการข้อมูลข่าวสาร

5.6. ธุรกิจโฆษณา และการตลาด

5.7. การแพทย์และสาธารณสุข

5.8. นันทนาการ

6. การประยุกต์ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์

6.1. คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียนำเสนอบทเรียน

6.2. คอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI

6.3. หนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์

6.4. หนังสืออ้างอิงอิเล็กทรอนิกส์