FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL (FOL) ALS CICLES FORMATIUS

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL (FOL) ALS CICLES FORMATIUS by Mind Map: FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL (FOL) ALS CICLES FORMATIUS

1. REQUISITS D'ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS (CF)

1.1. GRAU MIG (CFGM)

1.1.1. Graduat en E.S.O

1.1.2. Tècnic/a en algun CFGM o tècnic/a auxiliar

1.1.3. Estudis equivalents a afectes acadèmics

1.1.4. Proves d'accés a cicles formatius de grau mig o superior.

1.1.5. Prova d'accés a la Universitat per a majors de 25 anys

1.1.6. Altres situacions particulars

1.2. GRAU SUPERIOR (CFGS)

1.2.1. Títol de Batxillerat

1.2.2. Tècnic/a superior de qualsevol CFGM o tècnic/a auxiliar

1.2.3. Estudis equivalents a afectes acadèmics

1.2.4. Proves d'accés a cicles formatius de grau mig o superior.

1.2.5. Prova d'accés a la Universitat per a majors de 25 anys

1.2.6. Altres situacions particulars

2. PEL QUE FA A LA CONVALIDACIÓ

2.1. Cal comprovar segons el títol la possibilitat del reconeixement de crèdits

3. EL TEMARI DE FOL I EIE

3.1. 2 Mòduls Formatius, repartits en dos anys. El temari i nº d'hores de FOL a CFGM i CFGS però a CFGS s'aprofundeix més en els continguts.

3.2. MÒDUL FORMATIU (MF) FOL

3.2.1. UF1 INSERCIÓ AL MÓN DEL TREBALL (66hores)

3.2.2. UF2 PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS (33 hores)

3.3. MÒDUL FORMATIU (MF) EIE

3.3.1. UF1 EMPRESA I INICIATIVA EMPRENEDORA (66 hores

4. CANVIS DE LOGSE A LOE

4.1. FOL: LOGSE 50 hores > LOE 99 hores (dividides en dues UF)

4.2. EIE: LOGSE 35 hores > LOE 66 hores

5. ON PODEM TROBAR CONTINGUTS FOL FORA DELS CICLES FORMATIUS?

5.1. ALS PROGRAMES DE FORMACIÓ I INSERCIÓ (PFI)

5.1.1. Comuns a tots els perfils

5.1.1.1. Formació bàsica en prevenció de riscos 35 hores

5.1.1.2. Incorporació al món professional 45 hores

5.1.1.3. Entorn econòmic i professional 15 hores

5.1.1.4. Projecte formatiu i professional i recerca de feina 20 hores

5.1.1.5. Incorporació al treball 10 hores

5.1.1.6. A les tutories: treball en equip, hàbits personals i en el treball.

5.2. A LA FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA (FPB)

5.2.1. Módul professional Entorn laboral

5.2.1.1. Incorporació al treball I 33hores

5.2.1.2. Incorporació al treball II 33 hores

5.2.1.3. Prevenció de riscos 33hores

5.3. A L'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA (ESO)

5.3.1. Ciències Socials: geografia i història

5.3.2. Economia (optativa de 4t)

5.3.2.1. Es treballa l'emprenedoria i l'autoconeixement en els itineraris professionals

5.3.3. Emprenedoria (optativa de 1r a 3r)

5.3.4. Economia i emprenedoria (matèria obligatòria de 4t)

5.4. AL BATXILLERAT

5.4.1. Humanitats i ciències sociasl

5.4.1.1. Economia

5.4.1.2. Economia de l'empresa I

5.4.1.3. Economia de l'empresa II

5.4.2. Estada a l'empresa

5.4.2.1. Pràctiques a l'empresa

5.4.3. Matèries específiques dissenyades per cada centre

6. JÚLIA TEJEDOR FANDOS Metodologies didàctiques Màster de formació del professorat Curs 18-19