Διδακτικό σενάριο

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Διδακτικό σενάριο by Mind Map: Διδακτικό σενάριο

1. γνωστικές περιοχές

2. διδασκαλία και μάθηση βασικών εννοιών

3. εκπαιδευτικούς και μαθητές

4. ΤΠΕ

5. σε τάξεις

6. τίτλος, θέμα, στόχοι, βιβλιογραφία, εκτιμώμενη διάρκεια, αξιολόγηση

7. δραστηριότητες