Διδακτικό σενάριο

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Διδακτικό σενάριο by Mind Map: Διδακτικό σενάριο

1. σύνολο διδακτικών δραστηριοτήτων

2. εκπαιδευτικούς και μαθητές

3. κατάλληλο υπολογιστικό περιβάλλον

4. καθορισμός στόχων

5. ένα ενδιαφέρον και χρήσιμο θέμα για τα παιδιά

6. στη διδασκαλία και τη μάθηση εννοιών ενός γνωστικού αντικειμένου

7. η αξιολόγηση

8. την οργάνωση της τάξης και υλικοτεχνική υποδομή