NİTEL ARAŞTIRMA SÜRECİ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
NİTEL ARAŞTIRMA SÜRECİ by Mind Map: NİTEL ARAŞTIRMA SÜRECİ

1. Araştırma Deseni

1.1. Anlatı/Biyografi

1.2. Kuram Oluşturma

1.3. Olgu Bilim

1.4. Kültür Analizi

1.5. Durum Çalışması

2. Tartışma Ve Sonuç

3. Problem

3.1. Alan Yazın Taraması

4. Amaç ve Araştırma Soruları

5. Veri Toplama

5.1. Veri Toplama Araçları

5.1.1. Doküman Analizi

5.1.2. Gözlem

5.1.3. Görüşme

5.2. Örneklem Seçimi

6. Veri Analiz

6.1. Verilerin Düzenlemesi

6.2. Verilerin Kodlanması

6.3. Kodların Düzenlenmesi

7. Bulgu yazımı

7.1. Bulguların Betimlenmesi ve Yorumlanması