ที่มาและความสำคัญ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ที่มาและความสำคัญ by Mind Map: ที่มาและความสำคัญ

1. ความหมาย

1.1. เป็นการเล่าให้ผู้อื่นได้รับรู้ถึงประเด็นสำคัญของเราที่เราต้องการจะสื่อ

2. หลักการเขียน

2.1. ส่วนคำนำ

2.1.1. บรรยายทั่วๆไป

2.2. ส่วนเนื้อเรื่อง

2.2.1. อธิบายรายละเอียด

2.3. ส่วนสรุป

2.3.1. สรุปใจความจาก2ส่วนแรก

3. ข้อควรคำนึง

3.1. ควรเขียนให้เข้าใจง่าย ควรคิดถึงความเป็นจริง สั้นแต่กระชับ มีหลักฐานมารองรับ

4. ลำดับขั้นตอน

4.1. ขั้นปัญหา

4.2. ขั้นวิเคราะห์ปัญหา

4.3. ขั้นที่จะสรุปปัญหาเพื่อจะแก้ไขและพัฒนา