กรณีศึกษาที่ 5 : โรค Bell's palsy

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
กรณีศึกษาที่ 5 : โรค Bell's palsy by Mind Map: กรณีศึกษาที่ 5 : โรค Bell's palsy

1. สาเหตุของโรค

1.1. เกิดจากการติดเชื้อไวรัสเริมเเละเคยมีประวัติเป็นโรคงูสวัดรอบตาซ้ายเมื่อ 2 ปีก่อน

2. อาการของโรค

2.1. ผู้ป่วยมีอาการดังนี้ 1. ปากเบี้ยวข้างซ้าย 2. มีน้ำลายไหลออกที่มุมปาก 3. ตาซ้ายปิดไม่สนิท

3. การตรวจเเละวินิจฉัยโรค

3.1. 1.ซักประวัติ : มีอาการเฉียบพลันร่วมกับเกิดอัมพาตของหน้าครึ่งซีก เเละเคยเป็นงูสวัด 2.ตรวจร่างกาย :ระบบประสาท พบความผิดปกติ มีใบหน้าเบี้ยวซีกซ้าย ชนิด lower moter neuron คือ รอยย่นที่หน้าผากซ้ายหายไปเเละ หลับตาไม่สนิท

4. การรักษา

4.1. 1.รักษาตามอาการ 2.ให้ยา steriod ต้านการอักเสบภายใน 4 วัน 3. ให้ยารักษาโรคเริมให้ภายใน 3 วัน 4. ให้ยาหยอดตา เเละขี้ผึ้งป้ายตา 4. กายภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อใบหน้า ฝังเข็ม

5. การพยาบาล

5.1. 1.ดูเเลสุขภาพช่องปากผู้ป่วยให้สะอาด เนื่องจากผู้ป่วยปากเบี้ยว ทำให้การเคี้ยวเเละกลืนลำบาก อาหารอาจสะสมในช่องปาก เสี่ยงต่อการเกิดโรคเหงือกอักเสบได้ 2.ดูเเลสุขอนามัย ของใช้ให้สะอาดปราศจากเชื้อโรค เพื่อลดการติดเชื้อ เเละป้องกันการเเพร่กระจายเชื้อ 3.ดูเเลให้ผู้ป่วยปิดตาข้างที่ปิดไม่สนิท เพื่อป้องกันฝุ่นละออง เเละเกิดบาดเเผลที่ตา โดยปิดตาเวลานอน เเละใส่เเว่นกันลมในเวลากลางวัน 4. หยอดน้ำตาเทียม และ ใช้ขี้ผึ้งป้ายตาตามเเผนการรักษา 5. แนะนำให้ผู้ป่วยฝึกบริหารกล้ามเนื้อใบหน้า เช่นการเกร็งเเละคลายใบหน้า เพื่อกระตุ้นกล้ามเนื้อให้ผู้ป่วยฟื้นตัวได้เร็ว 6.ดูเเลให้รับประทานอาหารอ่อนเคี้ยวง่าย กึ่งเเข็งกึ่งเหลว เพื่อป้องกันการสำลัก เเละมีปัญหาการกลืน 7. ดูแลให้ผู้ป่วยนอนหลับพักผ่อนเพียงพอ อย่างน้อยวันละ 6-8 ชั่วโมง

6. นางสาว ณณัชชา ศรีชมภู 5809071 นางสาว สุวรรณา ดีพร้อม 5909393 นางสาว อัญชิสา เศรษฐสิริภักดี 5909400

7. การวางแผนจำหน่าย

7.1. D = Disease ให้ความรู้เกี่ยวกับโรค Bell's palsy เเละการปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง M = Medication ให้คำเเนะนำเกี่ยวกับยา ได้แก่ ยาแก้ปวด ยาต้านการอักเสบ บอกขนาด วิธีใช้ เเละข้อควรระวังให้กับผู้ป่วย E = Environment เเนะนำการทำกิจวัตรประจำวัน เช่น เมื่อออกนอกบ้านให้สวมเเว่นกันเเดด ป้องกันหนังตาเเห้ง เเละฝุ่นเข้าตา เเละปิดตาในเวลากลางคืน เป็นต้น T = Treatment สอนเรื่องการล้างมือ 7 ขั้นตอนก่อนหยอดตา การหยอดน้ำตาเทียมที่ถูกวิธี เเละสอนในเรื่องการปิดตาก่อนกลับบ้าน H = Health ส่งเสริมให้ผู้ป่วยออกกำลังกายใบหน้า เช่น การเกร็งเเละคลายใบหน้า O = Out patient เน้นย้ำผู้ป่วยให้มาตามนัด และเเนะนำสถานพยาบาลใกล้บ้าน D = Diet แนะนำให้รับประทานอาหารอ่อน กึ่งเเข็งกึ่งเหลว เพื่อป้องกันการสำลัก