BE SMART BE GREEN

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
BE SMART BE GREEN by Mind Map: BE SMART BE GREEN

1. การใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

1.1. แก้วกระดาษ Bio Plastic

1.2. หลอดพลาสติกชีวภาพ

1.3. กล่องใส่อาหารชานอ้อย

1.4. ประสานงานรายวิชาศิลปากรสร้างสรรค์

1.4.1. รณรงค์

1.4.2. ให้ความรู้

2. การจัดการขยะ

2.1. การรณรงค์คัดแยกขยะ

2.2. อำนวยความสะดวกในการคัดแยกขยะ

2.3. แบ่งขยะเป็น 4 ประเภท

2.3.1. ขยะเปียก

2.3.2. ขยะแห้ง

2.3.3. ขวดน้ำ

2.3.4. ขยะอันตราย

2.4. กำหนดผู้รับผิดชอบในการแยกขยะ

2.4.1. อาคารบริหาร

2.4.1.1. ผู้รับผิดชอบ: งานบริหารทั่วไป

2.4.2. โรงอาหารกลาง, โรงอาหารหอพัก 2, อาคารโรงพละ, หอพักนักศึกษา

2.4.2.1. ผู้รับผิดชอบ: งานพัฒนานักศึกษา

2.4.3. อาคารเรียนรวม 2 และ อาคารวิทยบริการ

2.4.3.1. ผู้รับผิดชอบ: งานบริการการสอน

2.5. ขยะที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้ในธรรมชาติ

2.5.1. คัดบางส่วนไปทำลายด้วยเตาเผาขยะไร้มลพิษ

2.6. ขยะที่ที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้ในธรรมชาติ

2.6.1. นำไปผสมกับเศษใบไม้ และอินทรีย์วัตถุอื่นๆในโรงปุ๋ย

3. การลดใช้พลาสติก

3.1. ใช้แก้วน้ำมาซื้อน้ำในวิทยาเขต

3.2. ส่วนลด 2 บาท จากการนำแก้วมาซื้อน้ำ

3.3. จ่ายเพิ่ม 3 บาท เมื่อต้องการใช้แก้วพลาสติก

4. การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า

4.1. รณรงค์ใช้น้ำอย่างประหยัด

4.2. ตรวจสอบอุปกรณ์ในการใช้น้ำให้มีความพร้อมใช้งาน

4.3. มีระบบบำบัดน้ำก่อนทิ้งสู่แหล่งน้ำสาธารณะ

4.4. ทำความสะอาดคลองระบายน้ำภายในมหาวิทยาลัย

5. พลังงานไฟฟ้า

5.1. รณรงค์ใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด

5.2. เปลี่ยนหลอดไฟฟ้าเป็น LED

5.2.1. ภายในอาคาร

5.2.2. ภายนอกอาคาร (หลอดไฟทางเดิน)

5.3. ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ที่เสาไฟฟ้า

5.4. ติดตั้งกล้องวงจรปิด

5.4.1. ตรวจสอบการใช้ไฟฟ้า

6. พื้นที่สีเขียว

6.1. เพิ่มสวนป่าภายในวิทยาเขต

6.2. จัดทำถนนต้นไม้หลากสีรอบเส้นทางจักรยาน

6.3. จัดทำพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ

6.3.1. ลานจันทร์

6.3.2. สวนด้านหน้าอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี

6.3.3. สวนประติมากรรม

6.3.4. สระศิลป์เพชรภิรมย์

6.4. ปรับปรุงรอบเทวาลัยพระคเณศ

7. การขนส่ง

7.1. ส่งเสริมให้ใช้จักรยานในเส้นทางจักรยาน

7.2. ไม่อนุญาตให้รถจักรยานยนต์เข้าภายในวิทยาเขตในช่วงเวลา 09.00-16.00 น.

7.3. จัดให้มีรถรางไฟฟ้าในการให้บริการภายในวิทยาเขต

7.4. บำรุงรักษาต้นไม้เพื่อให้ร่มเงา

7.4.1. ทางจักรยาน

7.4.2. ทางเท้า

8. การสร้างความร่วมมือและปลูกจิตสำนึกให้ประชาคม

8.1. ขอความร่วมมือ

8.1.1. สถานประกอบการภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร วข.สารสนเทศเพชรบุรี

8.2. สื่อสาร

8.2.1. ให้เห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อม

8.2.2. ให้ความร่วมมือกับกิจกรรม/โครงการ BE SMART BE GREEN

8.3. ส่งเสริม

8.3.1. สโมสรนักศึกษาร่วมกับประธานหอพักนักศึกษา

8.3.1.1. สร้างระบบและกลไกล

8.3.1.1.1. เพื่อมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะ

8.3.1.1.2. เพื่อมีสาวนร่วมในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า

8.3.1.1.3. เพื่อรู้จักการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า