Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
TypeScript by Mind Map: TypeScript

1. Các biến trong TypeScript

1.1. number

1.2. string

1.3. boolean

1.4. undefined

1.5. null

1.6. void

2. let

2.1. Let là biến cục bộ, nó khác với var, vì thế sử dụng let trong hầu hết các trường hợp sẽ phù hợp hơn

3. get object trong angular

3.1. {{myobject.item1}}

3.2. hoặc thay thế như này {{myobject['item1']}}

4. thêm sự kiện vào phần tử

4.1. (click)="myfunction($event)"

5. contractor với ngOnInit

5.1. Xem giải thích ở đây https://stackoverflow.com/questions/35763730/difference-between-constructor-and-ngoninit

5.2. Theo mình hiểu thì contractor là giao thức khai báo mặc định trong typescript, còn ngOnInit là phương thức có thêm ở trong angular, phương thức này chạy sau so với contractor và còn sau lần chạy đầu tiên của ngOnChanges()