Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Javascript by Mind Map: Javascript

1. document.getElementsByClassName('class')[0].innerHTML

2. document.getElementById('hello').innerHTML

3. Sự kiện onclick

3.1. <p id='id' onclick="myclick()"> hello word </p>

3.2. JS: function myclick() { document.getElementById('id').innerHTML= 'hello' }

4. Lưu ý:

4.1. Chèn thẻ script vào cuối cùng trong thẻ body. Như vậy thẻ đó sẽ không ảnh hưởng đến trang web >> hiệu ứng js sẽ chạy cuối cùng

5. Javascript hiển thị ra màn hình

5.1. .innerHTML >> giá trị sẽ được hiển thị tại phần tử được xác định

5.2. window.alert() >> hiển thị thông báo nhỏ trên màn hình

5.3. console.log() >> hiển thị giá trị ở công cụ dev tool của trình duyệt

5.4. document.write(10 + 20) Hiển thị nội dung bên trong ngoặc đơn ra màn hình. Có nghĩa bạn sẽ thêm cả một hàm vào bên trong window.wite(function()) cũng được

6. return

6.1. trả về giá trị sau khi hàm đã chạy xong. Kiểu vòng lặp sau khi chạy xong nó sẽ trả về giá trị cuối cùng, nó tương tự với return