โครงงานคอมพิวเตอร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
โครงงานคอมพิวเตอร์ by Mind Map: โครงงานคอมพิวเตอร์

1. เป็นโครงงานพัฒนาซอฟต์แวร์เกมเพื่อความรู้ และ/หรือ ความเพลิดเพลิน

2. เป็นโครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการสร้างผลงานเพื่อประยุกต์ใช้งานจริงในชีวิตประจำวัน

3. เป็นโครงงานใช้คอมพิวเตอร์ในการจำลองการทดลองของสาขาต่าง ๆ

4. 1.โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา (Educational Media)

4.1. เป็นโครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการผลิตสื่อเพื่อการศึกษา

5. 2.โครงงานพัฒนาเครื่องมือ (Tools Development)

5.1. เป็นโครงงานเพื่อพัฒนาเครื่องมือมาใช้ช่วยสร้างงานประยุกต์ต่าง ๆ

6. 3. โครงงานประเภทจำลองทฤษฎี (Theory Experiment)

7. 4. โครงงานประเภทการประยุกต์ใช้งาน(Application)

8. 5. โครงงานพัฒนาเกม (Game Development)