Bilimsel araştırma süreci

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Bilimsel araştırma süreci by Mind Map: Bilimsel araştırma süreci

1. Araştırmanın problemini belirleme

2. Araştırmanın alt problemlerini belirleme

3. Araştırmanın önemini belirtme

3.1. Yapılan çalışma belirtilen alanlarda katkı sağlamalıdır.

3.1.1. Var olan durumun iyileştirilmesine

3.1.2. Bir sorunun çözülmesine

3.1.3. Kuramsal alana

4. Araştırmanın sayıltıları belirlenir

4.1. Araştırma sürecinde doğruluğunun ispatlanması gerekmeyen önermedir

5. Araştırmanın sınırlılıkları belirlenir

5.1. Araştırmacının kontrol edemediği ancak araştırma sonuçlarını negatif olarak etkileyebileceğini düşündüğü noktalardır.

5.1.1. evren örnekleme yönelik

5.1.2. kuramsal boyutlara yönelik

5.1.3. veri toplama araçlarına yönelik

6. Araştırmanın konusunu belirleme

7. Araştırmanın tanımlarını belirlenir

7.1. Araştırmada geçen anahtar kelimelerin tanımlarının belirtildiği bölümdür

8. Araştırmanın değişkenlerini belirleme

8.1. Yapı/Özellik

8.1.1. Nicel

8.1.1.1. Sayı ve miktar ile ifade edilebilen değişkenlerdir.

8.1.2. Nitel

8.1.2.1. Gözlenebilen bir özelliğin farklı sınıflara ayrılabildiği değişkenlerdir.

8.2. Değer

8.2.1. Sürekli

8.2.1.1. İki ölçüm arasında sonsuz sayıda değer alabilen değişkendir.

8.2.2. Süreksiz

8.2.2.1. Ölçülebilen özellikle ilgili sınırlı sayıda değer alabilen değişkenlerdir.

8.3. Neden-Sonuç

8.3.1. Bağımlı

8.3.1.1. Üzerindeki etkisini test etmek istediğimiz değişken=Neden

8.3.2. Bağımsız

8.3.2.1. Bağımsız değişkenin etkisi incelenen değişken=sonuç

8.3.2.1.1. Değiştirilebilen

8.3.2.1.2. Seçilmiş

8.3.2.1.3. Düzenleyici

8.3.2.1.4. Dışsal

9. Araştırmanın Yöntemini Belirleme

9.1. Nicel Araştırma Yöntemleri

9.1.1. Tarama Yöntemi

9.1.1.1. Bir evrenin kendine has özelliklerini anlayabilmek için yapılır

9.1.1.1.1. Kesitsel Tarama

9.1.1.1.2. Boylamsal tarama

9.1.1.1.3. Geçmişe dönük tarama

9.1.2. İlişkisel Araştırma Yöntemi

9.1.2.1. Değişkenler arasındaki ilişkiyi belirlemek için yapılır

9.1.2.1.1. Açımlayıcı Model

9.1.2.1.2. tahmin modeli

9.1.3. Deneysel Araştırma Yöntemi

9.1.3.1. Sistematik bir yöntem kullanarak belli bir müdahelenin kontrol altına alınmış koşullarda belli bir sorunun çözümünde ne derece etkili olacağını görmek için yapılır

9.1.3.1.1. Denek sayısına göre

9.1.3.1.2. Değişken sayısına göre

9.1.3.1.3. Deneme koşullarına göre

9.1.4. Nedensel Karşılaştırma Yöntemi

9.1.4.1. İncelemeye konu olan durum veya olayın mevcut şartları içerisinde gerçekleştikten sonra incelemenin yapıldığı ve elde edilen verilere dayalı olarak değişkenler arasında var olan farklılıkların sebep ve sonuçlarının nerden kaynaklandığını belirleme

9.1.4.1.1. geriye dönük

9.1.4.1.2. ileriye dönük

9.1.5. Meta Analiz

9.1.5.1. bireysel çalışmalardan elde edilmiş çok sayıda analiz sonuçlarını bütünleştirmek amacıyla yapılan analiz

9.1.5.1.1. grup karşılaştırma

9.1.5.1.2. korelasyonel meta analiz

9.2. Karma Araştırma Yöntemleri

9.2.1. Yakınsayan desen

9.2.1.1. nicel veri toplama ve çözümleme

9.2.1.2. nitel veri toplama ve çözümleme

9.2.1.2.1. karşılaştırma veya ilişkilendirme

9.2.2. Açımlayıcı Desen

9.2.2.1. nicel veri toplama ve analiz

9.2.2.1.1. takip etme

9.2.3. Keşfedici desen

9.2.3.1. nitel veri toplama ve çözümleme

9.2.3.1.1. oluşturma

9.2.4. İç içe Desen

9.2.4.1. nicel (veya nitel) desen

9.2.4.2. nicel veya nitel veri toplama ve çözümleme

9.2.4.2.1. yorumlama

9.2.5. Dönüştürücü Desen

9.2.5.1. nicel veri toplama ve çözümleme

9.2.5.1.1. takip etme

9.2.6. Çok Aşamalı desen

9.2.6.1. çalışma1: nitel

9.2.6.1.1. bilgilendirme

9.3. Nitel Araştırma Yöntemi

9.3.1. Durum Çalışması

9.3.1.1. örnek olay inceleme

9.3.1.1.1. tanımlayıcı

9.3.1.1.2. yorumlayıcı

9.3.1.1.3. değerlendirici

9.3.2. Etnografik Araştırma

9.3.2.1. insan topluluklarının ilişkilerini ve davranışlarını kendi doğal ortamlarında gözlemek, incelemek

9.3.2.1.1. tarihsel yöntem

9.3.2.1.2. coğrafi yöntem

9.3.2.1.3. psiko-sosyal yöntem

9.3.3. Temellendirilmiş Teori

9.3.3.1. Teori üretme amacı güder

9.3.4. Olgu Bilim Araştırması

9.3.4.1. Hayatımızda karşılaştığımız ancak detaylı olarak bilgi sahibi olmadığımız yada üzerinde çok düşünmediğimiz olguları derinlemesine inceleyen bir çalışma

9.3.4.1.1. hermenötik 8yorumlayıcı) olgu biilim

9.3.4.1.2. ampirik (psikolojik ya da tanımlayıcı) olgu bilim

9.3.5. Gelişimsel Araştırma

9.3.5.1. Davranış üzerine, yaşa, kültüre, zamana bağlı olarak değişen değişkenlerin rolü incelenir

9.3.5.1.1. kesitsel-enlemsel

9.3.5.1.2. boylamsal

9.3.5.1.3. kültürler arası karşılaştırma

9.3.5.1.4. ikizler arası karşılaştırma

9.3.6. Eylem Araştırması

9.3.6.1. Uygulamada ortaya çıkan sorunların anlaşılması ve çözülmesine yöneliktir

9.3.6.1.1. klinik eylem araştırması

9.3.6.1.2. pratik eylem araştırması

10. Örnekleme Yöntemleri

10.1. Evren

10.1.1. Araştırma sonuçlarının geçerli olacağı büyük grup

10.2. Örneklem

10.2.1. Evrenle ilgili çalışmak için seçilen evrenin bir parçası

10.2.1.1. Seçkisiz örnekleme yöntemleri

10.2.1.1.1. Evrenden örneklem için birim çekme işleminin eşit ve birbirinden bağımsız olarak yapıldığı örnekleme

10.2.1.2. Seçkisiz olmayan örnekleme yöntemleri

10.2.1.2.1. Evrenden örneklem için birim seçme işleminin eşit ve birbirinden bağımsız olarak yapılmadığı örnekleme

11. Araştırmanın amacını belirleme

11.1. Betimsel

11.1.1. Belirli bir durumu tanımlar.

11.2. İlişkisel

11.2.1. İlişki ve bağlantıları inceler.

11.3. Müdehaleli

11.3.1. Yöntemin sonuçlar üzerindeki etkilerini değerlendirir.

12. Verilerin Toplanması

12.1. Gözlem

12.1.1. Nicel

12.1.1.1. Sistemli gözlem

12.1.1.1.1. belirli davranışların doğal ortamları içesinde, kasıtlı olarak gözlenmesi

12.1.1.2. Sistemsiz gözlem

12.1.1.2.1. rastlantısal, plansız, denetimsiz yapılan gözlem

12.1.1.3. Katılımlı gözlem

12.1.1.3.1. gözlemi yapan araştırmacı, gözlem yaptığı kişi, grup ya da hayvan ile aynı ortamda bulunmakta, onlarla birlikte aynı etkinliğe katılmaktadır

12.1.1.4. katılımsız gözlem

12.1.1.4.1. Gözlenenlerin farkında olmadan yapılan gözlem

12.1.2. Nitel

12.1.2.1. Yapılandırılmış alan çalışmaları(yarı yapılandırılmış gözlem)

12.1.2.1.1. yapılandırılmış gözlem aracı kullanılarak yapılan gözlem

12.1.2.2. Yapılandırılmamış alan çalışmaları

12.1.2.2.1. araştırmacı, gözlem yapacağı grubun kültürel değerlerini, inançlarını bilir ve bu ortamın bir parçası olmaya çalışır

12.1.2.3. Yapılandırılmış laboratuvar gözlemi

12.1.2.3.1. ankete benzeyen ve gözlenen davranışın kaydedildiği davranış listesi kullanılır

12.1.2.4. Yapılandırılmamış laboratuvar gözlemi

12.1.2.4.1. laboratuvar ortamınına girilerek yapılan gözlem

12.2. Görüşme

12.2.1. Nicel

12.2.1.1. Görüşmenin yapısı bakımından

12.2.1.1.1. Yapılandırılmamış görüşme

12.2.1.1.2. Yapılandırılmış görüşme

12.2.1.1.3. Yarı yapılandırılmış görüşme

12.2.1.2. Görüşme yapılacak birey sayısı açısından

12.2.1.2.1. Bireysel görüşme

12.2.1.2.2. Grupça görüşme

12.2.1.3. İletişim ve kayıt biçimi bakımından

12.2.1.3.1. Sözel görüşme

12.2.1.3.2. Yazılı görüşme

12.2.1.3.3. Ses kayıt cihazı veya kamera kullanımı

12.2.2. Nitel

12.2.2.1. sabit format anket görüşmesi

12.2.2.2. açık uçlu anket görüşmesi

12.2.2.3. açık uçlu duyarlaştırıcı görüşme

12.2.2.4. açık uçlu yoğunlaşmış görüşme

12.3. Anketler

12.3.1. Posta anketleri

12.3.1.1. araştırmacının hazırlamış olduğu anketi posta yoluyla ulaştırması ve toplaması

12.3.2. İnternet anketleri

12.3.2.1. eposta ile gönderilen ve toplanan anketler

12.3.3. Telefon anketleri

12.3.3.1. telefon edilerek anket verilerinin elde edildiği anketler

12.3.4. Karşılıklı görüşme anketleri

12.3.4.1. Örnekleme seçilen kişiler ile doğrudan yapılan görüşmeler sonucunda veri toplandığı anketler

12.3.5. karma anket

12.3.5.1. bu yöntemlerden sadece birinin olmadığı durumlarda kullanılır

13. Verilerin Analizi

13.1. Veri

13.1.1. olgusal veriler

13.1.1.1. kişisel yargılardan bağımsız olarak var olan, herkesin üzerinde anlaşabildiği türden gözlenebilir ölçütleri olan gerçeklerdir

13.1.2. yargısal veriler

13.1.2.1. öznel olan, olgusal nitelikte olmayan tüm veriler

13.2. Nicel veri analizi

13.2.1. betimleme

13.2.1.1. frekans tabloları, çarpraz tablolar, merkezi eğilim ölçüleri, merkezi değişim ölçüleri

13.2.1.1.1. kategorik veri

13.2.1.1.2. sürekli veri

13.2.2. ilişki

13.2.2.1. parametrik

13.2.2.1.1. pearson momentler çarpımı korelasyon katsayısı

13.2.2.2. nonparametrik

13.2.2.2.1. spearman sıra farkları korelasyon katsayısı

13.2.3. yordama (regresyon analizi)

13.2.3.1. parametrik

13.2.4. ortalamalar arsı fark

13.2.4.1. parametrik

13.2.4.1.1. GS2

13.2.4.1.2. GS2 fazla

13.2.4.2. nonparametrik

13.2.4.2.1. GS2

13.2.4.2.2. GS2 fazla

13.2.5. İstatistiksel teknikler

13.2.5.1. betimsel

13.2.5.1.1. frekans dağılımı

13.2.5.1.2. yüzde dağılımı

13.2.5.1.3. tepe değeri -mod

13.2.5.1.4. ortanca-medyan

13.2.5.1.5. ortalama

13.2.5.1.6. standart sapma

13.2.5.1.7. korelasyon

13.2.5.1.8. regresyon

13.2.5.1.9. ....

13.2.5.2. kanıtlamasal

13.2.5.2.1. paramerik testler

13.2.5.2.2. parametrik olmayan testler

13.2.5.2.3. bir grup örneklem için

13.2.5.2.4. bağımsız iki grup için

13.2.5.2.5. ilişkili iki ölçüm için

13.2.5.2.6. bağımsız üç ve daha fazla grup için

13.2.5.2.7. ilişkili üç veya daha fazla ölçüm için

13.3. Nitel veri analizi

13.3.1. Öyküleme

13.3.2. Gömülü teori

13.3.3. Konuşma çözümlemesi

13.3.4. Söylem çözümlemesi

13.3.5. Fenomelojik analiz

13.3.6. betimleme ( ne sorusuna yanıt aranır),analiz (neden, nasıl sorularına yanıt aranır),yorumlama (bu gözlenen ne anlama gelmektedir?)

13.3.6.1. veriler kodlanır

13.3.6.2. temalar bulunur

13.3.6.3. kodlar ve temalar organize edilir

13.3.6.4. bulgular tanımlanır ve yorumlanır

13.3.7. Rizom-kök- analizi

13.3.8. Döküman analizi

13.3.9. Görsel analiz

13.4. Betimsel Analiz

13.4.1. veriler özetlenir

13.5. İçerik analizi

13.5.1. daha derin inceleme yapılır

14. Ölçme araçlarında bulunması gereken özellikler

14.1. Ölçek türleri

14.1.1. Sınıflama ölçeği

14.1.1.1. nesnelerin ölçülen özelliğe göre sınıflandırılması

14.1.2. Sıralama ölçeği

14.1.2.1. puanlar sıra dizisi hakkında bilgi verir

14.1.3. Aralık ölçeği

14.1.3.1. keyfi bir başlangıç noktası vardır

14.1.4. Oran ölçeği

14.1.4.1. gerçek sıfır noktası vardır

14.2. Hata türleri

14.2.1. Sabit hatalar

14.2.1.1. her ölçümde aynı ölçüde aynı yönde karışan hatalardır

14.2.2. Sistematik hatalar

14.2.2.1. ölçülen büyüklüğe,ölçmeciye ve koşullara bağlı miktarı değişen hatalar

14.2.3. Tesadüfi hatalar

14.2.3.1. Ölçme sonuçlarına gelişigüzel karışan , kaynağı, yönü, miktarı kesin olarak bilinmeyen hatalardır

14.2.4. ölçmenin standart hatası

14.2.4.1. ölçülen niteliğin gerçek değeri ile ölçme araçlarıyla belirlenen gözlenen değeri arasındaki fark

14.3. Hata kaynakları

14.3.1. ölçmeciden kaynakalanan hatalar

14.3.2. ölçme aracından kaynaklanan hatalar

14.3.3. ölçülen kişiden kaynaklanan hatalar

14.3.4. ölçme yönteminden kaynaklanan hatalar

14.3.5. ölçme ortamından kaynaklanan hatalar

14.4. Güvenirlik

14.4.1. birbiri ardına yapılan denemelerden aynı sonucun elde edilmesi

14.4.1.1. Tutarlılık

14.4.1.1.1. ölçme aracındaki her bir maddenin aracın bütünüyle ölçülmek istenen niteliği ölçebilmesi

14.4.1.2. Duyarlılık

14.4.1.2.1. ölçme aracının biriminin uygun olması

14.4.1.3. kararlılık

14.4.1.3.1. aynı ölçme aracıyla farklı zamanlarda ölçüm yapıldığında aynı sonuçların elde edilmesi

14.4.1.4. İç tutarlılık

14.4.1.4.1. her maddenin birbiriyle paralel, aynı ortalama ve varyansa sahip olması

14.4.1.5. Crombach alfa güvenirliği

14.4.1.5.1. yanıtları iki kategorili olmayan, dereceleme niteliğindeki ölçeklerin güvenirliğini hesaplamada kullanılır

14.4.1.6. Güvenirlik belirleme yöntemleri

14.4.1.6.1. pearson momentler çarpımı katsayısı

14.4.1.7. Puanlayıcı güvenirliği

14.4.1.7.1. iki veya daha fazla puanlayıcının farklı maddelere ve bireylere ilişkin verdikleri puanlar arasındaki tutarlılık

14.5. Geçerlilik

14.5.1. Ölçme aracı neyi ölçmek için hazırlanmışsa bunlar dışındaki etken ve özelliklerin ölçmeyi etkilememesidir

14.5.1.1. Kapsam geçerliliği

14.5.1.1.1. bir testin testle ölçülmek istenen davranışları ne derece kapsadığı ile ilgilidir

14.5.1.2. Ölçüt geçerliliği

14.5.1.2.1. test puanlarının testin ölçtüğü özellikle ilişkili olduğu düşünülen bir başka ölçme sonuçları ile korelasyonu

14.5.1.3. Yapı geçerliliği

14.5.1.3.1. ölçme aracında yer alan maddelerin diğer maddeler ile bütünlük içinde olması

14.5.1.4. Görünüş geçerliliği

14.5.1.4.1. bir testin neyi ölçüyor göründüğü ile ilgilidir

14.6. kullanışlılık

14.6.1. testin geliştirilmesi, çoğaltılması, uygulanması, puanlaması kolay ve ekonomik olması

15. Bulgular ve Yorum

15.1. veri analizlerinden elde edilen bulguların verilir ve yorumlanır

16. Araştırmanın Sonucu ve Öneriler

16.1. elde edilen bulgular özetlenir ve araştırmada elde edilen sonuçların nasıl ve ne şekilde uygulanması gerektiğine ilişkin uygulayıcılara yol gösterilir, araştırmanın dışında kalan , araştırılmasında yarar görülen noktalar belirtilir

17. Kaynakça