Сучасні освітні технології

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Сучасні освітні технології by Mind Map: Сучасні освітні технології

1. СОТ (сучасні освітні технології) набір методів та інструментів, які використовуються в навчальному процесі.

2. E-learning (цифрова освіта) Електронне навчання (Е-навчання)- це система навчання за допомогою інформаційних та електронних технологій.

3. Навчання off - line Оффлайн-навчання - це метод отримання нових знань в аудиторії під час безпосереднього спілкування викладача та учня.

4. Навчання оn - line Онлайн-навчання - це метод отримання нових знань за допомогою Інтернету в режимі реального часу. Комунікація між учасниками процесу відбувається за допомогою комп'ютера.

4.1. МООС – масові відкриті онлайн-курси, які через відеолекції транслюють знання величезній кількості людей.

5. Змішане навчання (blended learning) Змішане навчання - це методика формальної освіти, згідно з якою учень засвоює одну частину матеріалу онлайн, частково самостійно керуючи своїм часом, місцем, шляхом і темпом навчання, а іншу частину матеріалу вивчає у класі.

6. Перевернуте навчання Перевернуте навчання - це метод навчання, при якому вся теоретична і лекційна програма вивчається вдома, а в класі з учителем детально розбираються завдання і вправи по темі.

7. Дистанційне навчання — це форма навчання з використанням комп’ютерних і телекомунiкацiйних технологiй, якi забезпечують iнтерактивну взаємодiю викладачiв та студентiв на рiзних етапах навчання i самостiйну роботу з матерiалами iнформацiйної мережi.

8. Синхронне навчання - це процес взаємодії учнів з викладачем в режимі реального часу.

9. Асинхронне навчання - метод навчання, в процесі якого контакт між викладачем та учнем здійснюється з затримкою в часі.

10. Інклюзивне навчання - навчання учнів із особливими потребами шляхом включення їх в загальне освітнє середовище за місцем їхнього проживання.

11. Освітні технології

11.1. Інтерактивні освітні технології Передбачають активну взаємодію всіх учасників процесу навчання,їх здатність до діалогу з будь-чим (комп’ютером) або з будь- ким (людиною).

11.2. Різнорівневе (диференційоване) навчання Організація навчально-виховного процесу з урахуванням типових індивідуальних особливостей учнів.

11.3. Проблемне навчання Під проблемним навчанням розуміють навчально-пізнавальну діяльність учнів із засвоєння знань та способів діяльності на основі створення й розв’язування проблемних ситуацій.

11.4. Технологія навчання в співпраці Ця технологія базується на ідеї взаємного навчання, при організації якого учні беруть на себе не тільки індивідуальну, але й колективну відповідальність за вирішення навчальних задач.

11.5. Проектне навчання Суть методу полягає в тому, що учні виконують навчальні проекти, під якими слід розуміти самостійно розроблені та подані результати роботи над проблемою (від ідеї до її втілення) і виконані під контролем та з консультуванням вчителя.

11.6. Ігрові технології навчання Впровадження активних форм і методів навчання, серед яких провідне місце займають навчальні ігри.

11.7. Мобільне навчання (Bring your own devices ) BYOD - це метод навчання, при якому на заняттях активно використовуються смартфони, ноутбуки, планшети.