โครงงานคอมพิวเตอร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
โครงงานคอมพิวเตอร์ by Mind Map: โครงงานคอมพิวเตอร์

1. 1.โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา (Educational Media)

2. 2.โครงงานพัฒนาเครื่องมือ (Tools Development)

3. 3. โครงงานประเภทจำลองทฤษฎี (Theory Experiment)

4. 4. โครงงานประเภทการประยุกต์ใช้งาน(Application)

5. 5. โครงงานพัฒนาเกม (Game Development)

6. ประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์ ประเภทใหญ่ ๆ ได้ 5 ประเภท คือ 1. โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา (Educational Media) 2. โครงงานพัฒนาเครื่องมือ (Tools Development) 3. โครงงานประเภทจำลองทฤษฎี (Theory Experiment) 4. โครงงานประเภทการประยุกต์ใช้งาน (Application) 5. โครงงานพัฒนาเกม (Game Development)