หลักการทำโครงงานคอมพิวเตอร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
หลักการทำโครงงานคอมพิวเตอร์ by Mind Map: หลักการทำโครงงานคอมพิวเตอร์

1. ประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์ ประเภทใหญ่ ๆ ได้ 5 ประเภท คือ 1. โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา (Educational Media) 2. โครงงานพัฒนาเครื่องมือ (Tools Development) 3. โครงงานประเภทจำลองทฤษฎี (Theory Experiment) 4. โครงงานประเภทการประยุกต์ใช้งาน (Application) 5. โครงงานพัฒนาเกม (Game Development)

2. 1.โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา (Educational Media)

3. 2.โครงงานพัฒนาเครื่องมือ (Tools Development)

4. 3. โครงงานประเภทจำลองทฤษฎี (Theory Experiment)

5. 4. โครงงานประเภทการประยุกต์ใช้งาน(Applicatiom

6. 5. โครงงานพัฒนาเกม (Game Development)