Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Marketing Plan by Mind Map: Marketing Plan

1. Mục tiêu

1.1. Lấy Contact HCC chăm sóc

1.2. Đẩy ra điểm bán

2. Kênh triển khai

2.1. Landing Page

2.1.1. dieutritraonguoc.com

2.2. Facebook

2.2.1. Bài viết

2.2.1.1. Giới thiệu sản phẩm

2.2.1.2. Triệu chứng trào ngược

2.2.1.3. Biến chứng trào ngược

2.2.1.3.1. "Ho" do trào ngược

2.2.1.4. Video trải nghiệm

2.2.1.4.1. Ông Đinh Văn Liên

2.2.2. Đối tượng

2.2.2.1. Lookalike

2.2.2.1.1. Anvitra

2.2.2.1.2. Obati

2.2.2.2. Phụ nữ sau sinh 2-30 tháng

2.2.2.3. Nam uống rượu tiếp khách nhiều

2.3. Video trải nghiệm

2.3.1. Website

2.3.2. Youtube

2.3.3. Facebook

2.4. Google

2.4.1. Google Search Ads

2.4.1.1. Trào ngược dạ dày

2.4.2. SEONGON

2.4.2.1. Google Ads

2.5. Cốc Cốc

2.5.1. Paid Search

2.5.1.1. Trào ngược dạ dày

2.5.2. Bài PR

2.5.2.1. 3-4 Bài viết

2.6. ANT Ads

2.6.1. Bài PR

2.6.1.1. 3-4 Bài viết

2.7. eClick

2.7.1. Bải PR

2.7.1.1. 3-4 Bài viết

3. Nhân sự

3.1. Trung

3.1.1. Up bài viết lên FB

3.1.2. Triển khai quảng cáo

3.1.2.1. Facebook

3.1.2.2. ANT Ads

3.1.2.3. Cốc Cốc

3.1.2.4. eClick

3.1.2.5. Hỗ trợ Quý - Google Ads

3.1.3. Setup các mã theo dõi hiệu quả

3.1.3.1. Theo dõi hiệu quả chiến dịch

3.1.3.1.1. Báo cáo

3.2. Quý

3.2.1. Hoàn thiện Landing Page

3.2.2. Đưa bài viết mới lên Website Obati

3.2.3. Google Ads

3.3. Thủy

3.3.1. Viết content

3.3.1.1. Facebook

3.3.1.2. Website

3.3.1.2.1. 3-4 bài chất lượng làm bài Pr các kênh

3.3.1.3. Lời dẫn Video trải nghiệm

3.4. Hoa

3.4.1. Thiết kế ảnh bài viết

3.4.2. Thiết kế Banner Website Obati

4. Thời gian

4.1. 26/11/2018

4.2. 01/12/2018

5. Tài nguyên

5.1. Ngân sách

5.2. Thiết kế

5.3. Landing Page

5.3.1. 1 cái

5.3.1.1. Thuê ngoài: 800.000đ