การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.5

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.5 by Mind Map: การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.5

1. อาหารและโภชนาการ

1.1. หลักการเลือกซื้ออาหารและโภชนาการ

2. งานเกษตร

2.1. การปลูกพืช

3. งานช่าง

3.1. การซ่อมเเซมของใช้ภายในบ้าน

3.2. ความรู้ที่ใช้ในการสร้างชิ้นงาน

4. เสื้อผ้าเเละเครื่องแต่งกาย

4.1. การซ่อมเเซมเสื้อผ้า

4.2. การเก็บเเละการพับเสื้อผ้า

5. งานบ้าน

5.1. การทำงานกับสมาชิกในครอบครัว

5.2. การจัดงานบ้านอย่างเป็นระเบียบ

5.3. จิตสำนึกในการใช้พลังงานเเละทรัพยากร

6. อาชีพในชุมชน

6.1. ความหมายของอาชีพ

6.2. ความสำคัญของอาชีพ

6.3. อาชีพต่างๆในชุมชน

7. เทคโนโลยีสารสนเทศ

7.1. การค้นหารวบรวม้อมูล

8. งานธุรกิจ

8.1. การจัดเก็บเอกสาร

8.2. การทำบัญชีครัวเรือน

9. งานประดิษฐ์

9.1. การประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุในท้องถิ่น

10. การออกแบบและเทคโนโลยี

10.1. ความรู้เบื้อต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยี