Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
2019 by Mind Map: 2019

1. Trải nghiệm sản phẩm (35%)

1.1. KPI điểm hài lòng KH

1.1.1. Sapo Core

1.1.1.1. Chuẩn hoá nghiệp vụ

1.1.1.1.1. Chuẩn hoá nghiệp vụ Kho

1.1.1.1.2. Chuẩn hoá nghiệp vụ Đơn hàng

1.1.1.1.3. Cải tiến Khuyến mại

1.1.1.2. Nâng cấp màn hình POS

1.1.1.3. Đồng nhất trải nghiệm sản phẩm

1.1.1.4. Hệ thống Notification

1.1.2. Sapo Web

1.1.2.1. Chuẩn hoá nghiệp vụ

1.1.2.1.1. Xây dựng nghiệp vụ Kho

1.1.2.1.2. Chuẩn hoá nghiệp vụ Đơn hàng

1.1.2.2. Nâng cấp khuyến mại

1.1.2.3. Nâng cấp hệ thống báo cáo

1.1.3. Channel

1.1.3.1. Cải tiến kênh Lazada

1.1.3.2. Cải tiến kênh Shopee

2. Tính năng mới (30%)

2.1. Số lượng tính năng mới

2.1.1. Sapo Core

2.1.1.1. Hệ thống báo cáo động, báo cáo tra cứu, data mining

2.1.1.2. Tích hợp đối tác vận chuyển / thanh toán mới

2.1.1.3. Tính năng chốt sổ

2.1.1.4. Tính năng phân ca

2.1.1.5. Seri / lô date

2.1.1.6. Bổ sung tính năng theo nhu cầu vận hành khách hàng

2.1.2. Sapo Web

2.1.2.1. Khuyến mại

2.1.2.2. Tích hợp đối tác vận chuyển / thanh toán mới

2.1.2.3. Bổ sung tính năng theo nhu cầu vận hành khách hàng

2.1.3. Channel

2.1.3.1. Social ver 3.0

2.1.3.2. Automation Marketing

2.1.3.3. Kết nối 1 kênh bán hàng mới

2.1.4. Máy bán hàng

2.1.4.1. Tính năng chốt sổ

2.1.4.2. Tính năng phân ca

2.1.4.3. Bán hàng offline

2.1.4.4. Cân điện tử

2.1.4.5. Báo cáo

2.2. KPI điểm hài lòng của khách hàng