Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Oppimispelit alakouluikäisille by Mind Map: Oppimispelit alakouluikäisille
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Oppimispelit alakouluikäisille

Yhteisölliset pelit

Pelit, jotka...

Network Drumsteps

Käytettävyys usean henkilön yhteistyönä tapahtuvassa sävellyksessä

Testaus ei-musikaalisilla henkilöillä, Opettivat työskennellessään toisiaan, Kyseenalaistivat toistensa mielipiteitä

Talarius

Lautapelien kaltaisten tietokonepelien suunnittelu, luominen ja pelaaminen

Kannustaa yhteistoiminnallisuuteen (?)

Taitojen kehittäjä, Ongelmaratkaisutaidot, Päätöksentekotaidot, Tietokoneen käytön perustaidot, Sosiaaliset vuorovaikutustaidot

Alusta alkaen testattu ja suunniteltu koululaisten kanssa

Viihdepelit

Staraoke

Singstar

Runescape

Runes of magic

Habbo hotel

Otavan Oppivat otukset-pelit

Myytävä oppimateriaali

Hodi Hodi-elämää Afrikassa

Ulkoministeriön kehitysviestinnän ja SC5:n toteuttama verkkopeli, www.hodihodi.fi tai Facebook

KiVa koulu pelit

Tohtori pöllön peliakatemia

Hyvän oppimispelin vaatimukset

Motivaation synnyttäjä ja ylläpitäjä

Pelin antama palaute motivoi

Yksitoikkoinen tai mekaaninen asia pelaamalla mielenkiintoisempi

Pelkkä peli ei ylläpidä kiinnostusta, tarvitaan opettajan tukea

Vaikeustaso sopiva

Työskentelytason oltava haastava, mutta silti tehtävissä

Selkeys

Riittävä ohjeistus

Antaa pyydettäessä oikeaa, tilanteeseen sopivaa tietoa

Opetuksellisen asian painotus

Tasapainotus hauskuuden kanssa

Viihdepeleistä tuttujen toimivien asioiden hyödynnys

Viihdepeleihinkin sisältyy oppimista, Pelissä etenemisen ehto, Sitouttaa pelaajaa, Pelaajan opittava uusia asioita ja sovellettava vanhaa tietoa, Oltava riittävästi haasteita, Sisältävät loogista ajattelua, Kehittävät muistia, Kehittävät visualisointi- ja ongelmanratkaisukykyä

Mahdollisuus usean osallistujan yhtäaikaiseen pelaamiseen

Voivat täydentää toistensa taitoja

Mahdollisuus korjata toisten virheitä

Mahdollisuus yhdessä toimien kokeilla monenlaisia vaihtoehtoja

Nähdä ja kokea toimintojen vaikutukset oikea-aikaisesti

Tietojen, taitojen ja arvojen jakaminen, Yhteisen tiedon luominen

Vahvistaa ryhmätyötaitoja

Sosiaaliset taidot

Yhteistoimintakyky

Pelaaja on myös tuottaja, ei vain kuluttaja

Pelaajan toimet muokkaavat pelimaailmaa

New node

Teknologiavälitteinen yhteisöllinen oppiminen

Tutkimuksella uutta tietoa

Yhteisöllisen oppimisen teoreettiset lähtökohdat

Uusien, yhteisöllistä oppimista tukevien teknologisten keinojen löytäminen, Vuorovaikutusta ja oppimista tukevat ympäristöt, Muovaavat uudenlaisia yhteisöihin perustuvia ajattelun ja oppimisen muotoja

Oppimisen arviointiin soveltuvien menetelmien kehittäminen

Kehittyneet tietoverkot ja nopea tiedonsiirto

Mahdollistaa monipelin, Vahvistaa ryhmätyötaitoja

Yhteisölliseen työskentelyyn perustuvat oppimisympäristöt

Tukevat uuden tiedon luomista, Sosiaalisella vuorovaikutuksella tiedon rakennusprosessia tukeva vaikutus

Opiskelijaryhmät menestyvät, kun keskustelevat eri ongelmanratkaisuvaihtoehdoista, Muiden ryhmäläisten reaktiot esitettyihin ajatuksiin

Jaettu kognitiivinen tavoite, Sitoutuminen koordinoituun, tavoitteelliseen ja jaettuun ongelmanratkaisuun

Sosio-kognitiivinen näkemys (mm. Piaget)

Oppijoiden vuorovaikutuksen kognitiiviset tekijät ja niiden vaikutus oppimiseen

Vuorovaikutus stimuloi yksilöiden tiedon käsittelyä, Edistää tiedonrakentamista

Prosessin aikainen tiedon muuttuminen ja kehittyminen

Sosiokulttuurinen näkemys (Vygotsky ym.)

Lähikehityksen vyöhyke, Scaffolding, Peleissä tasoja, joita ei aivan pysty yksin suorittamaan

Ajattelua ei voi erottaa sosiaalisesta, kulttuurisesta ja historiallisesta ympäristöstä

Yhteisöllinen tiedonrakentaminen kehämäinen prosessi (Stahl), "Hiljainen" ymmärrys tehdään näkyväksi, Keskustelussa rakennettavien käsitteellisten rakenteiden ja niiden suhteiden analysointi

Sosio-emotionaalinen ulottuvuus

Yhteenkuuluvuuden tunne

Sitoutuminen

Epävarmuuden vähentämisstrategiat

Verkkovuorovaikutuksen erityispiirteet

Samanaikainen eli synkroninen

Chatit, APC

Eriaikainen eli asynkroninen

Keskustelufoorumit

Usein tekstipohjaista, nonverbaalisen viestinnän osuus minimaalinen

Voi vaikeuttaa yhteisen perustan ja ymmärryksen syntyprosessia

Voi kasvattaa osallistujien sosiaalista etäisyyttä

Huomio yhteisen perustan rakentamiseen ja ylläpitoon

Perustan ylläpidon keinoja kontakti, havannoiminen, ymmärtäminen ja asennereaktio

Tietoisuus toisista ja omasta osuudesta

Sosiaalinen läsnäolo

Mitä ja miten sanotaan

Palaute

Antaminen ja saaminen tärkeä yhteisen ymmärryksen rakentamisen mekanismi