ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่3 โรงเรียนอนุบาลรุ่งเรืองวัฒนา ผู้สอนนางสาวสุนันทา จูมกุมาร

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่3 โรงเรียนอนุบาลรุ่งเรืองวัฒนา ผู้สอนนางสาวสุนันทา จูมกุมาร by Mind Map: ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่3 โรงเรียนอนุบาลรุ่งเรืองวัฒนา ผู้สอนนางสาวสุนันทา จูมกุมาร

1. 1.สระไทยใช้ประสมคำ

1.1. คำศัพท์พื้นฐาน

1.2. รูปสระ เสียงสระ

1.3. เสียงสระที่ใช้รูปเดิม

1.4. สระเปลี่ยนรูป

2. 2.มาตรา ก กา รู้ว่าไม่มีตัวสะกด

2.1. รู้จักมาตรา ก กา

2.2. ลักษณะของคำ

2.3. เรียนรู้ฝึกฝน

3. 4.มาตรา กก กน กบ กด

3.1. ลักษณะของคำ

3.2. ความหมายของคำ

3.3. การแต่งเรื่อง

3.4. ฝึกผนการเขียน

4. 5.วรรณยุกต์ สนุกกับการผันอักษร

4.1. รู้จักวรรณยุกต์

4.2. สนุกกับการผันอักษร

4.3. ฝึกฝนการเขียน

5. 6.ควบคล้ำ ร ล ว

5.1. ลักษณะของคำควบกล้ำ

5.2. ควบกล้ำแท้

5.3. ควบกล้ำไม่แท้

5.4. ฝึกการเขียนคำ

6. 7.อักษรนำทำให้เสียงต่างไป

6.1. ลักษณะของอักษรนำ

6.2. อักษรนำที่ออกเสียงพยางค์เดียว

6.3. อักษรนำที่ออกเสียงสองพยางค์

6.4. ฝึกเรียนรู้

7. 8.คำที่ประวิสรรชนีย์ และคำที่ไม่ประวิสรรชนีย์

7.1. ลักษณะคำ

7.2. คำที่ประวิสรรชนีย์

7.3. คำที่ไม่ประวิสรรชนีย์

7.4. ฝึกฝนเรียนรู้คำ

8. 9.คำที่ใช้ บัน บรร รร

8.1. รู้จักคำใช้บัน บรร รร

8.2. การอ่านและการเขียน คำใช้บัน บรร รร

8.3. การออกเสียง คำใช้ บัน บรร รร

9. 10.ตัวการันต์ นั้นไม่ออกเสียง

9.1. ลักษณะของตัวการันต์

9.2. คำที่มีตัวการันต์หนึ่งตัว

9.3. คำที่มีตัวการันต์สองตัว

9.4. ฝึกฝนอ่านเขียน ตัวการันต์

10. 11.คำที่มีพยัญชนะและสระไม่ออกเสียง

10.1. ลักษณะของคำ

10.2. คำที่มีพยัญชนะไม่ออกเสียง

10.3. คำที่มีตัวสระไม่ออกเสียง

10.4. ฝึกอ่านและเรียนรู้

11. 12.คำที่ใช้ ฑ ฤ ฤา

11.1. ลักษณะของตำ

11.2. ฝึกฝนอ่านเขียน

12. 13.คำพ้อง

12.1. ลักษณะของคำ

12.2. สนุกกับการอ่านออกเสียง

12.3. ฝึกฝนการเขียน

13. 14.ชนิดของคำ

13.1. ลักษณะของคำนาม สรรพนามและกริยา

13.2. ฝึกฝนการเขียน

14. 15.การใช้พจนานุกรม

14.1. ลักษณะการใช้

14.2. หลักการใช้

14.3. การใช้ในชีวิตประจำวัน

15. 16.การแต่งประโยคเพื่อการสื่อสาร

15.1. ประโยคบอกเล่า

15.2. ประโยคปฏิเสธ

15.3. ประโยคคำถาม

15.4. ประโยคคำสั่ง

15.5. ประโยคขอร้อง

16. 18.ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่น

16.1. ลักษณะของภาษา

16.2. ความหมายของดภาษา

16.3. ภาษาถิ่นรอบตัว

17. 20.การเขียน

18. 17.คำคล้องจองและคำขวัญ

18.1. คำคล้องจองที่สระเดียวกัน

18.2. คำคล้องจองตัวสะกดมาตราเดียวกัน

18.3. ฝึกเขียนคำขวัญ

19. 19.การอ่าน

20. 21.การฟัง การดู และการพูด