Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Mitkä ovat hajautetun asiantuntijan tunnusmerkit? by Mind Map: Mitkä ovat hajautetun asiantuntijan
tunnusmerkit?
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Mitkä ovat hajautetun asiantuntijan tunnusmerkit?

kolloboratiivinen oppiminen

tiedon sosiaalinen rakentuminen

tutkivaa oppiminen, puhe, päättely, argumentointi

tietotekniikka

tarjoaa eri osapuolille mahdollisuuksia työskentelyprosessin vaiheittaiseen seuraamiseen.

Tiedollisen ymmärryksen rakentuminen abstraktienkin suorituksen vaiheiden kautta voidaan tehdä konkreettiseksi ja läpinäkyväksi.

tietotekniikka voi edesauttaa yhteistä ongelmanratkaisua tekemällä ajattelua näkyväksi ja julkiseksi sekä tukemalla prosessinaikaisen keskustelukulttuurin luomista.

Näytöllä esiintyvät erilaiset tiedon esitysmuodot voivat toimia keskusteluja jäsentävinä viittausobjekteina.

viittausobjektit ja yhteisestä kokemuspiiristä peräisin olevat arkipäiväiset kuvaukset (metaforat) mahdollistavat yhteisen ymmärryksen syntymisen ja sitä kautta vaikeidenkin ilmiöiden ymmärtämisen

tietoverkkoteknologia

Yhteisöllisen tiedon kasvattamista ja jaettua ongelmanratkaisua tukemaan tarkoitetut välineet voivat mahdollistaa oman kokemuksen ja ajattelutoiminnan reflektoinnin ja syvällisen ymmärryksen.

monissa oppimisympäristöissä käyttäjiä pyritään kannustamaan erityisesti tutkivaan ja argumentoivaan puheeseen, kysymyksenasetteluun ja reflektiiviseen kommunikointiin

Verkostopohjaisissa oppimisympäristöissä tapahtuvan työskentelyn on perusteltu edistävän aitoa yhteisöllisyyden tunnetta myös siitä syystä, että yhteinen työskentely on usein optimaalinen ja toivottava työskentelymuoto näissä ympäristöissä

Yksilöiden välisen yhteisöllisyyden tunteen on puolestaan todettu kasvavan sen myötä, mitä enemmän he tietoisesti reflektoivat jaettua ymmärrystään.

Vastavuoroisen ymmärryksen saavuttaminen edellyttää jatkuvia merkitysneuvotteluja eivätkä kaikki oppilaat kykene osallistumaan syvälliseen teoreettiseen keskusteluun ja systemaattiseen tiedon rakenteluun., Tämä puolestaan asettaa suuria haasteita kollaboratiivisen oppimisen monitoroinnille ja ohjaamiselle.

määritelmä

fyysisesti hajautettu kognitio

sosiaalisesti hajautettu kognitio

oppimisyhteistön jäsenet, asiantuntijuus, tiedot, taidot

ongelman ratkaiseminen

yhteisöllinen oppiminen

yhteinen oppimistavoite

aktiivisuus

uuden tiedon luominen

erilaisten näkökulmien yhdistäminen

tavoitteisiin sitoutuminen

toiminnan arvioiminen

sosiokulttuurinen oppiminen

tiedonrakentaminen sosiaalista

tilannesidonnaisuus

historia

välineet

kulttuurinen ympäristö

sosio-kognitiivinen oppiminen

vuorovaikutus, yksilöiden tiedonkäsittely, yhteisen tiedonrakennus, sosiokognitiivinen konflikti, erilaiset näkökulmat, erilaiset näkemykset, tiedot, ideat, arvot, ongelma ratkaistaan yhdessä

tiedonrakentaminen ja tiedonrakentamisen yksilötavoitteet (Satu)

radikaali konstruktivismi

subjektiiviset tulkinnat

tiedon prosessointitavat

aiemmat tietorakenteet

tiedon muokkaamistavat

yksilötavoitteet

tiedon konfliktitilanne, ajattelun aktiivisuus, itseohjautuvuus, saatavissa oleva tuki

fyysinen tila

uuden tiedon rakentaminen, uudet ongelmat, uudet ajatukset

psyykkinen tila, vapaa aika, pohtiminen, reflektio

ymmärtäminen, tietoisuuden tasot, hiljainen tieto, tiedon rajavyöhyke, tiedetty osaaminen, ei tietoa ettei osata, eksperttitieto, teoria, käytäntö, itsereflektio, metakognitiot

tiedon konstruointi

teoria

käytäntö

itsereflektio

itseohjautuvuus

"harharetket"

tuen tarve

reflektiivinen diskurssi, uudet oivallukset, tiedon pätevyyden arviointi, keskusteleva ongelmanratkaisu

konstruktivismi ja epistemologia (Satu)

mitä tieto on

sosiaalinen ulottuvuus

kulttuurinen ulottuvuus

konstruktio autoritääriselle tiedolle

tiedonhankinnan tapa

tiedonrakentamisen tapa

konstruktivistinen ihmis- ja oppimiskäsitys

konstruktivistinen oppiminen

yksilön omatoimisuus

yhteistoiminnallisuus

osallistuminen

Vuorovaikutus

Avoin mielipiteiden jakaminen

Yhteiset tiedot ja tavoitteet

Monimuotoiset kohtauspaikat

Sosiaalista vuorovaikutusta tukevat ympäristöt

Käytäntöyhteisöt

Yhteistoiminnallinen oppiminen

Toisten kuunteleminen ja auttaminen

Eri näkökulmien huomiointi ja niistä keskustelu

Luottamuksellisuus

Turvallisuus

Avoin ja monipuolinen vuorovaikutus

Positiivinen riippuvuus

Sosiaaliset ryhmätaidot

Ajankäyttö

Vahva sitoutuminen yhteisiin tavoitteisiin

Mielekäs yhdessä työskentely

Oppimisen ja osaamisen leviäminen

Oppimisen ja ymmärtämisen kulttuuri

Johdon asenne

Peruspositiivinen asenne

Ei tiedon panttaamista

Konsultatiivinen työskentelytapa

Ryhmän vahvuudet

Kehittämiskohteet

Ongelmien tarkastelu eri näkökulmista

Osaamisen arviointi

Systeemit tiedon levittämiseen

Kaikki on kaikille avoimia

Verkostoituminen

Ei hierarkiaaa

Poikkitieteelliset tiimit

Heterogeeniset tiimit

Asiantuntijoiden arvostus

Itsenäinen ja vapaa tutkimuskulttuuri

Hyvä keskinäinen tuntemus

Työnkierto

Sitoutunut johto

Otollinen ilmapiirii

Ajankäyttö