Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Leadership by Mind Map: Leadership

1. Kỹ năng

1.1. Các phẩm chất từ bên trong

1.2. Các kỹ năng từ môi trường

1.2.1. Giải quyết vấn đề

1.2.2. Giao tiếp ứng xử

1.2.2.1. Bằng lời nói

1.2.2.2. Phi ngôn ngữ (Body language)

1.2.3. Thuyết trình

1.2.4. Làm việc nhóm

1.2.5. Quản trị sự thay đổi

2. Phong cách lãnh đạo

2.1. Vì công việc

2.2. Vì con người

2.3. 5 cấp độ

2.3.1. 5. Người khác theo vì nhân cách và những gì người lãnh đạo làm

2.3.2. 4. Người khác theo vì những gì bạn làm cho họ

2.3.3. 3. Người khác theo vì những gì bạn làm cho tổ chức

2.3.4. 2. Người khác theo vì họ muốn theo

2.3.5. 1. Người khác buộc phải theo

3. Lãnh đạo và môi trường

3.1. Lãnh đạo

3.1.1. Lý thuyết lãnh đạo

3.1.1.1. Theo quyền lực: 6 loại

3.1.1.1.1. Do chức vụ

3.1.1.1.2. Do đãi ngộ

3.1.1.1.3. Trừng phạt

3.1.1.1.4. Kính trọng

3.1.1.1.5. Trình độ chuyên môn

3.1.1.1.6. Thông tin

3.1.1.2. Theo tố chất tự có

3.2. Thực tế công tác lãnh đạo ở VN

3.2.1. Không phân biệt Quản lý và Lãnh đạo

3.2.2. Không hiểu rõ lý thuyết về lãnh đạo

3.2.3. Như thế nào là lãnh đạo hiệu quả

3.2.3.1. Đạt kết quả kinh doanh

3.2.3.2. Có đạo đức xã hội

3.2.3.3. Cống hiến cho xã hội

3.3. Quản lý

3.3.1. Nguồn lực

3.3.2. Cấu trúc quyền lực thể hiện qua sơ đồ tổ chức

3.4. Tổ chức

3.4.1. Nhóm + Mục tiêu

3.5. Lãnh đạo thời 4.0