ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อการดำเนินชีวิต

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อการดำเนินชีวิต by Mind Map: ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อการดำเนินชีวิต

1. ด้านคุณภาพชีวิต

1.1. ทางบวก

1.1.1. ใช้ระบบโทรคมนาคมในการสื่อสารที่รวดเร็ว

1.1.2. ช่วยให้เกิดความรวดเร็วและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

1.1.3. ใช้ในด้านการแพทย์ให้มีความเจริญก้าวหน้าขึ้น

1.2. ทางลบ

1.2.1. โรคอันเกิดจากการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน

1.2.2. โรคทนรอไม่ได้ (Hurry Sickness) เกิดกับผู้ที่ใช้งานอินเทอร์เน็ต

1.2.3. เกิดความเครียดจากการเลือกใช้ข้อมูลและสารสนเทศที่มีอยู่อย่างมากมาย

2. ด้านสังคม

2.1. ทางบวก

2.1.1. ทำให้เกิดชุมชนเสมือน ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่มีความสนใจเรื่องเดียวกัน

2.1.2. กระจายข้อมูลข่าวสารไปได้ทั่วทุกหนแห่ง แม้แต่ถิ่นทุรกันดาร

2.2. ทางลบ

2.2.1. การขาดทักษะทางสังคม เนื่องจากอินเทอร์เน็ตทำให้เกิดการสื่อสารพันได้โดยไม่ต้องพบเจอกัน

2.2.2. การเกิดอาชญากรรมคอมพิวเตอร์มากขึ้นและรุนแรงขึ้น

3. ด้านการเรียนการสอน

3.1. ทางบวก

3.1.1. ทำให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาของบทเรียนได้อย่างชัดเจน

3.1.2. เทคโนโลยีสารสนเทศทำให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong learning) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.2. ทางลบ

3.2.1. การใช้อินเทอร์เน็ตในทางที่ผิด

4. ด้านธุรกิจ

4.1. ทางบวก

4.1.1. ช่วยในการตัดสินใจในธุรกิจที่สนใจได้ทันทีทันใด

4.1.2. ช่วยให้ต้นทุนในการผลิตและการบริการลดลง

4.1.3. ลดการติดต่อสื่อสารผ่านคนกลาง ทำให้เกิดความผิดพลาดน้อยลง

4.2. ทางลบ

4.2.1. ทำให้เกิดปัญหาการว่างงาน เนื่องจากมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยจึงไม่จำเป็นต้องใช้แรงงานคน