การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมทรัพยากรน้ำบาดาล by Mind Map: การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

1. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

1.1. กรมทรัพยากรน้ำบาดาลจำเป็นต้องปรับปรุงเทคโนโลยีที่มีอยู่ และนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสารใหม่ ๆ เข้ามาช่วยในการปรับปรุงกระบวนการทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำบาดาลและประสิทธิผลในการบริหารงานโดยต้องสอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ ภารกิจ และยุทธศาสตร์ ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

1.2. กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเป็นหนึ่งในหน่วยงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนในการจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสู่ระบบที่มีโครงสร้างแบบ“สถาปัตยกรรมเชิงบริการ” ซึ่งเป็นระบบที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพ โดยต้องคำนึงถึง

1.2.1. ความสามารถในการบูรณาการ(Integration)

1.2.2. การเป็นมาตรเปิด (Open Standard)

1.2.3. ความสามารถในการเชื่อมต่อระบบ (Connectivity)

1.2.4. ความสามารถในการทำงานร่วมกัน (Interoperability)

1.2.5. การตรวจสอบและการบริหารจัดการ (Monitoring & Management)

1.2.6. การยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยน (Flexibility)

1.2.7. ความสามารถในการขยายระบบในอนาคต (Scalability)

1.2.8. การบูรณาการด้านกระบวนการและข้อมูล (Business Integration)

1.2.9. การกำหนดมาตรการรักษาความ ปลอดภัย ( Security Policy)

1.2.10. การพัฒนากระบวนการ (Business Process)

2. วัตถุประสงค์

2.1. 2.1 เพื่อพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพในการเชื่อมต่อระบบสารสนเทศของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเข้าด้วยกันอย่างมีประสิทธิภาพ

2.2. 2.2 เพื่อพัฒนาและกำหนดมาตรฐานกลางข้อมูล (Metadata) ของระบบงานต่างๆเพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงที่ถูกต้อง ชัดเจน และไม่ซ้ำซ้อน

2.3. 2.3 เพื่อพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศจากหน่วยงานต่างๆในสังกัด ให้สามารถเรียกดูได้ในจุดเดียวลักษณะเป็นเว็บท่าสำหรับองค์กร ( Enterprise Portal)

2.4. 2.4 เพื่อพัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยในการเรียกใช้งานจากข้อมูลสารสนเทศ

2.5. 2.5 เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำหรับรองรับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบในอนาคต

3. ขอบเขตการศึกษา

3.1. 3.1 ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบและจัดทำแนวทางการบูรณาการด้านกระบวนการและข้อมูลจากระบบ สารสนเทศต่างๆของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

3.2. 3.2 จัดทำคำอธิบายข้อมูล (Metadata) และกำหนดรูปแบบข้อมูลมาตรฐานกลาง (Common Data Model) สำหรับข้อมูลที่ใช้ร่วมกันสำหรับหน่วยงานต่างๆของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล พร้อมทั้ง กำหนดแนวทางการบริหารจัดการ Common Data Model โดยต้องครอบคลุมข้อมูลชุดที่ เกี่ยวข้องกับบุคลากร ข้อมูลกระบวนการปฏิบัติงาน ข้อมูลการบริหารจัดการน้ำบาดาล เป็นต้น

3.3. 3.3 ออกแบบแม่ข่ายระบบปฏิบัติการ

3.3.1. 3.3.1 แม่ข่ายระบบฐานข้อมูล (Database Server Machine)

3.3.2. 3.3.2 แม่ข่ายการให้บริการโปรแกรมประยุกต์ (Application Server Machine)

3.3.3. 3.3.3 แม่ข่ายสำหรับสถาปัตยกรรมสารสนเทศ

3.4. 3.4 ออกแบบระบบการจัดการฐานข้อมูลสัมพันธ์ (Relational Database Management System) บนแม่ข่ายสำหรับระบบฐานข้อมูล (Database Server Machine)

3.5. 3.5 ออกแบบระบบบริการโปรแกรมประยุกต์ (Application Server) สำหรับให้บริการโปรแกรม ประยุกต์ (Application Server Machine)

4. รูปแบบแนวทางการจัดโครงการองค์กร

4.1. 1.สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบจากปัจจัยภายนอก

4.1.1. 1.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)

4.1.2. 1.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ

4.2. 2. สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบจากปัจจัยภายใน

4.2.1. 2.1 ภารกิจกรมทรัพยากรน้ำบาดาล