Ramon Llull

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Ramon Llull by Mind Map: Ramon Llull

1. Una semblança biogràfica

2. La literatura en català abans de Ramon Llull

3. Inquisició

4. Repertori d'imatges

5. Anticipacions científiques

5.1. Matemàtiques i informàtica !

5.2. Física !

6. Els pseudo Ramon Llull

7. L'obra

7.1. El Libre de contemplació en Déu

7.2. El Blanquerna

7.3. El Libre de meravelles

7.4. El Libre d'Amich e Amat

7.5. L'Arbre de filosofia d'amor

8. Les aportacions lingüístiques

9. Influències del model lul.lià

10. Cronologia