การให้สุขศึกษารายกลุ่ม

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การให้สุขศึกษารายกลุ่ม by Mind Map: การให้สุขศึกษารายกลุ่ม

1. วัตถุประสงค์

1.1. เพื่อให้สุขศึกษาที่เหมาะสมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

2. แนวทางการจัดกระบวนสุขศึกษาเพื่อพัฒนาพฤติกรรม

2.1. ลักษณะส่งเสริมสุขภาพ

2.2. ประยุกต์แนวคิดทฤษฎีทางต้าน พฤติกรรมศาสตร์

2.3. การมีส่วนร่วมของชุมชน

2.4. การสร้างกระแสสังคม

2.5. การประสานความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงาน

3. การส่งเสริมสุขภาพ

3.1. กิจกรรม มี 3 กิจกรรม ดังนี้

3.1.1. การให้สุขศึกษา (Health Education)

3.1.2. การป้องกันโรค (Disease Prevention)

3.1.3. การพิทักษ์สุขภาพ(Health Protection)

3.2. การแก้ปัญหาสุขภาพ มี 4 ประการ คือ

3.2.1. ลดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม

3.2.2. ป้องกันพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม

3.2.3. ป้องกันมิให้พฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมลดลง

3.2.4. เพิ่มพฤติกรรมที่เหมาะสม

4. วิธีการทางสุขศึกษา

4.1. รายบุคคล

4.1.1. ถาม - ตอบ

4.1.2. บรรยาย

4.1.3. สาธิต

4.1.4. การให้คำปรึกษา

4.1.5. วิดีทัศน์

4.2. รายกลุ่ม

4.2.1. อภิปรายกลุ่ม

4.2.2. บรรยาย

4.2.3. สาธิต

4.2.4. สัมมนา

4.2.5. อภิปรายหมู่

4.2.6. นิทรรศการ

4.3. สุขศึกษาชุมชน

4.3.1. การเตรียมชุมชน

4.3.2. ประชาพิจารณ์

4.3.3. การฝึกอบรม

4.3.4. การใช้ต้นแบบ

4.3.5. การแสดงความคิดเห็นของชุมชน

4.4. สุขศึกษาสื่อมวลชน

4.4.1. วิทยุ

4.4.2. โทรทัศน์

4.4.3. หนังสือพิมพ์

4.4.4. สิ่งตีพิมพ์รูปเล่ม เช่น ตำรา วารสาร จุลสาร

4.4.5. หอกระจายข่าวสาร Health line

4.4.6. การให้ข้อมูลสุขภาพผ่านระบบ Internet