Mitkä ovat hajautetun asiantuntijan tunnusmerkit?

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Mitkä ovat hajautetun asiantuntijan tunnusmerkit? by Mind Map: Mitkä ovat hajautetun asiantuntijan tunnusmerkit?

1. kolloboratiivinen oppiminen

1.1. tiedon sosiaalinen rakentuminen

1.2. tutkivaa oppiminen, puhe, päättely, argumentointi

1.3. tietotekniikka

1.3.1. tarjoaa eri osapuolille mahdollisuuksia työskentelyprosessin vaiheittaiseen seuraamiseen.

1.3.2. Tiedollisen ymmärryksen rakentuminen abstraktienkin suorituksen vaiheiden kautta voidaan tehdä konkreettiseksi ja läpinäkyväksi.

1.3.3. tietotekniikka voi edesauttaa yhteistä ongelmanratkaisua tekemällä ajattelua näkyväksi ja julkiseksi sekä tukemalla prosessinaikaisen keskustelukulttuurin luomista.

1.3.4. Näytöllä esiintyvät erilaiset tiedon esitysmuodot voivat toimia keskusteluja jäsentävinä viittausobjekteina.

1.3.5. viittausobjektit ja yhteisestä kokemuspiiristä peräisin olevat arkipäiväiset kuvaukset (metaforat) mahdollistavat yhteisen ymmärryksen syntymisen ja sitä kautta vaikeidenkin ilmiöiden ymmärtämisen

1.4. tietoverkkoteknologia

1.4.1. Yhteisöllisen tiedon kasvattamista ja jaettua ongelmanratkaisua tukemaan tarkoitetut välineet voivat mahdollistaa oman kokemuksen ja ajattelutoiminnan reflektoinnin ja syvällisen ymmärryksen.

1.4.2. monissa oppimisympäristöissä käyttäjiä pyritään kannustamaan erityisesti tutkivaan ja argumentoivaan puheeseen, kysymyksenasetteluun ja reflektiiviseen kommunikointiin

1.4.3. Verkostopohjaisissa oppimisympäristöissä tapahtuvan työskentelyn on perusteltu edistävän aitoa yhteisöllisyyden tunnetta myös siitä syystä, että yhteinen työskentely on usein optimaalinen ja toivottava työskentelymuoto näissä ympäristöissä

1.4.4. Yksilöiden välisen yhteisöllisyyden tunteen on puolestaan todettu kasvavan sen myötä, mitä enemmän he tietoisesti reflektoivat jaettua ymmärrystään.

1.4.5. Vastavuoroisen ymmärryksen saavuttaminen edellyttää jatkuvia merkitysneuvotteluja eivätkä kaikki oppilaat kykene osallistumaan syvälliseen teoreettiseen keskusteluun ja systemaattiseen tiedon rakenteluun.

1.4.5.1. Tämä puolestaan asettaa suuria haasteita kollaboratiivisen oppimisen monitoroinnille ja ohjaamiselle.