มาตรฐานและวิชาชีพครู

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
มาตรฐานและวิชาชีพครู by Mind Map: มาตรฐานและวิชาชีพครู

1. มาตรฐานวิชาชีพและมาตรา 49

1.1. มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ

1.1.1. ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู

1.1.2. การพัฒนาหลักสูตร

1.1.3. การจัดการเรียนรู้

1.1.4. จิตวิทยาสำหรับครู

1.1.5. การวัดและการประเมินผลการศึกษา

1.1.6. การบริหารจัดการในห้องเรียน

1.1.7. การวิจัยทางการศึกษา

1.1.8. นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

1.1.9. ความเป็นครู

1.2. มาตรฐานการปฏิบัติงานของครู

1.2.1. มาตรฐานที่ 1 ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ

1.2.1.1. มาตรฐานที่ 10 ร่วมมือกับผู้อื่นในชุมชนอย่างสร้างสรรค์

1.2.2. มาตรฐานที่ 2 ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ

1.2.3. มาตรฐานที่ 3 มุ้งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ

1.2.4. มาตรฐานที่ 4 พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้เกิดความจริง

1.2.5. มาตรฐานที่ 5 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ

1.2.6. มาตรฐานที่ 6 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน

1.2.7. มาตรฐานที่ 7 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ

1.2.8. มาตรฐานที่ 8 ข้อปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน

1.2.9. มาตรฐานที่ 9 ร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์

1.2.10. มาตรฐานที่ 11 แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา

1.2.11. มาตรฐานที่ 12 สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์

1.3. มาตรฐานการปฏิบัติตน

2. ความหมาย

2.1. ข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะและคุณภาพที่พึงประสงค์ในการประกอบวิชาชีพครู ซึ่งผูประกอบชีพครูต้องปฏิบัติตาม

3. ความสำคัญของมาตรฐานวิชาชีพครู

3.1. เป็นเครื่องมือบ่งบอกถึงขีดความสามารถ

3.2. ข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะและคุณภาพที่พึงประสงค์ในการประกอบวิชาชีพ

3.3. บทบาทสำคัญต่อสังคมและความเจริญของสังคม

3.4. เอกลักษณ์หนึ่งที่จะบ่งบอกถึงความสามารถในการประกอบอาชีพครู

3.5. กรอบแนวทางที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างครู

3.6. เป็นเครื่องมือในการกำกับพฤติกรรมของบุคคลที่จะเข้าสู่วิชาชีพ

4. มาตรฐานวิชาชีพครู

4.1. หมวดที่ 1 รอบรู้ สอนดี

4.1.1. ด้านความรู้และความสามารถในวิชาชีพครู

4.1.1.1. รู้แผนการศึกษาแห่งชาติ

4.1.1.2. รู้หลักสูตร

4.1.1.3. รู้เนื้อหาวิชาที่สอน

4.1.1.4. ทำการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ

4.1.1.5. รู้หลักการวัดและประเมินผล

4.1.1.6. สอนซ่อมเสริม

4.1.1.7. การพัฒนาการสอน

4.1.2. ด้านการสนับสนุนการเรียนการสอน

4.1.2.1. บริการเชิงแนะแนว

4.1.2.2. บริการด้านกิจการนักศึกษา

4.1.2.3. บริการด้านสื่อการเรียนการสอน

4.1.2.4. งานธุรการ

4.1.3. ด้านรอบรู้สถานการณ์บ้านเมืองและความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ

4.1.3.1. ติดตามความเคลื่อนไหวและสถานการณ์ของบ้านเมืองในปัจจุบัน

4.1.3.2. จับประเด็นปัญหาและความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของสังคมได้

4.2. หมวดที่ 2 มีคุณธรรม จรรยาบรรณ

4.2.1. มีความเมตตากรุณา

4.2.2. มีความยุติธรรม

4.2.3. มีความรับผิดชอบ

4.2.4. มีวินัย

4.2.5. มีความขยัน

4.2.6. มีความอดทน

4.2.7. มีความประหยัด

4.2.8. มีความรักและศรัทธาในอาชีพครู

4.2.9. มีความเป็นประชาธิปไตยในการปฏิบัติงานและการดำรงชีวิต

4.3. หมวดที่ 3 มุ่งพัฒนา

4.3.1. การพัฒนาตนเอง

4.3.1.1. รู้จักสำรวจและปรับปรุงตนเองอยู่เสมอ

4.3.1.2. สนใจใฝ่เรียน

4.3.1.3. เพิ่มพูนวิทยะฐานะ

4.3.1.4. คิดค้นวิทยฐานะ

4.3.2. การพัฒนาชุมชน บำเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชน

4.3.2.1. เข้าร่วมประชุม

4.3.2.2. ส่งเสริมการกำเนินชีวิต

4.3.2.3. มีส่วนร่วม

4.3.2.4. ประสานงาน

4.3.2.5. นำความรู้และเทคโนโลยี

4.3.2.6. เป็นผู้นำในการริเริ่มกิจกรรม