YÖNETİM TEŞKİLATININ YAPISI VE ETİK KURALLAR

Use this template to collect all materials and information related to a class/course.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
YÖNETİM TEŞKİLATININ YAPISI VE ETİK KURALLAR by Mind Map: YÖNETİM TEŞKİLATININ  YAPISI VE ETİK KURALLAR

1. Modül Bilgisi

1.1. GİRİŞ

1.1.1. Sevgili Öğrencimiz, Kamu Hukuku ve Özel Hukuk dersimizin 2.öğrenci öğrenme materyalinde bulunmak. Bilindiği kurumsal yönetim kuruluyoruz. Bunlardan birisi merkezi yönetim kurulu. Çalışmalarımızla birlikte bu ikilikte tüm detaylarıyla birlikte kavramış olacağız. Bu konu ilköğretim faaliyetinde yer alacaktır. Bireysel öğrenme materyalinizin ikincisi, genel adalet çalışanıdır. Kamuda iş ve bilgisayarın gelişmekte olan sosyal ve duygusal gelişmelere yol açabileceğinin bilinmemesidir. Toplumsal hayatın barış ve huzurunun geçmesi için adalet çalışanlarının bu ilkeleri kavraması şarttır. Bu kişi öğrenme materyalindeki yaşam ışığında, ülkemizin merkezi ve yerel yönetim yapımızdaki birleşik kavga etmişler. Toplumsal ilkeleri bilmemiz ve uygulamamıza izin vermemiz gereken bir şeydir.

1.2. ÖĞRENME FAALİYETİ–1

1.2.1. ÖĞRENME KAZANIMI

1.2.1.1. Bu öğrenme ile ilgili bilgi ve becerilerle ilişkilidir.

1.2.2. ARAŞTIRMA

1.2.2.1.  Merkezi yönetim kavramını araştırınız.  Yerinden yönetim kuruluşlarının ne olduğunu kaynak taraması yoluyla araştırınız.  Kolluk teriminin hukuk dilinde kullanımını araştırınız.  Günlük hayatımızda adli ve idari kolluk kavramlarının ne maksatla kullanıldığı hakkında araştırma yapınız.

1.3. AÇIKLAMALAR

1.3.1. ALAN Adalet DAL Alan Ortak MODÜLÜN ADI Yönetim Teşkilatının Yapısı ve Etik Kurallar MODÜLÜN SÜRESİ 40/36 MODÜLÜN AMACI Bireye/öğrenciye; yönetim teşkilatının yapısı ve etik kurallar ile ilgili bilgi ve becerileri kazandırmaktır MODÜLÜN ÖĞRENME KAZANIMLARI 1. Merkezi ve yerel yönetimler ile adli ve idari kolluğun ayrımını yapabileceksiniz. 2. Adalet meslek etiği ve kamu etiğine uygun işlemleri yapabileceksiniz. EĞİTİM ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI Ortam: Sınıf–kalem hizmetleri laboratuvarı Donanım: Konuyla ilgili modül yardımcı kaynaklar, bilgisayar ve internet ağ bağlantısı, ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Bireysel öğrenme materyali içinde yer alan ve her öğrenme faaliyetinden sonra verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendirebileceksiniz.

2. 1. MERKEZİ VE YEREL YÖNETİMLER İLE ADLİ VE İDARİ KOLLUĞUN FONKSİYONLARI

2.1. MERKEZİ VE YEREL YÖNETİMLER İLE ADLİ VE İDARİ KOLLUĞUN FONKSİYONLARI

2.1.1. Türkiye Cumhuriyetinin yönetim yapısı merkezi yönetim ve yerinden yönetim olmak üzere ikiye ayrılır. Ayrıntılarıyla inceleyeceğimiz bu alanlar kendi aralarında sınıflandırılır. Merkezi yönetim kendi içinde iki grupta incelenir. Birisi başkent teşkilatı bir diğeri ise taşra teşkilatıdır. Yerinden yönetim teşkilatlarımız ise mahalli idare olarak da adlandırılan yerel yönetimlerdir. Bu öğrenim faaliyetinde ülkemizdeki yönetim organlarını merkezi ve yerel yönetim başlıkları içerisinde kavramaya çalışacağız.

2.2. 1.1. Merkezi Yönetim

2.2.1. Merkezi yönetim, genel ifadeyle idarenin topluma sunacağı hizmetlerin başkent adıyla devlete ve tek elden yürütülmesidir. Budanın öğrenme materyalinde, merkez yönetiminin kullanılmasını engellenmiş durumdadır. Merkezden yönetim ilkesinin uygulandığı, idarî hakların devlet tarafından oluşturulmuş ve sayısallaştırılması planlanmış, düzenlenir ve yürütülür. Ancak, devlete ait bankalar ve idarî hizmetleri yürütmekte olan devlet kurumları, devlet kurumları, devlet kurumları vb. ÖĞRENME FAALİYETİ – 1 ARAŞTIRMA ÖĞRENME KAZANIMI 4 İşte merkezî yönetim kurulu başkanı başkentteki yetkililerden oluşan teşkilatına başkent teşkilatı, başkentliğe ait tüm ülkeye yayılmış muhafazakârlık, taşra yaptırâtı denilmektedir. Taşra teşkilatında çalışanlar (üst yönetici kadrosu) başkentteki yetkililerce atanır, emir ve talimatlar ile hareket ederler ve de hityrarlıdır. 21/01/2017 tarihli ve 6771 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun gereği 16 Nisan 2017 tarihinde gerçekleştirilen Anayasa halk oylaması ile yürütme yetkisi Cumhurbaşkanı’na ait olacağından, yürütme organı; Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı’nın atayacağı Cumhurbaşkanı yardımcı(ları) ve bakanlardan oluşacaktır. Bu bağlamda gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra Merkezi İdare Teşkilatı aşağıdaki gibi olacağı öngörülmektedir.

2.3. 1.1.1. Merkezi Yönetimin Özellikleri

2.3.1. Tüm idari hizmetler merkezde toplanmıştır.

2.3.1.1. Vatandaşlara sunulacak tüm idarî kartları merkezde toplanmış ve merkezde planlanmıştır. Bu hizmetlere ilişkin tüm yeterlilikler ve uygulama yetkisi, geçerli ve geçerli yetkililere ait olup bu hizmetlerin oluşturulduğu doğacak sorumluluklar da merkeze aittir.

2.3.2. Bir taşra teşkilatı vardır.

2.3.2.1. Merkezde toplanan banka hizmetinin bütün devlet tarafından yaptırılması, devletin başkentte yer almasıyla ilgili kararın ve merkezdeki yetkililerin doğru ve verimli olduğu kararlaştırılmıştır.

2.3.3. Tüm yıkım merkezi top.

2.3.3.1. İdari hizmetlerin yürütülmesi için gerekli tüm parasal oran ile araç ve gereçler de merkezde toplanmıştır.

2.4. 1.1.2. Merkezi Yönetimin Yararları

2.4.1. Güçlü bir devlet yönetimi.

2.4.1.1. Merkezden yönetim, bir bütün otorite altında top olmak ve birleşik yönetim kurulmasını mümkün kılar. Modern ve güçlü devletlerin merkezden yönetim birimiyle meydana getirilmesi.

2.4.2. Hizmetler, daha az harcama ile rasyonel bir biçimde yürütülülür.

2.4.2.1. Merkezden yönetim, idari hizmetlerin sunulmasıyla ilgili idari hizmetlerlerin daha rasyonel birleştirilmiş olmasını mümkün kılar. Bu sistemde ülkedeki tüm kaynaklar ve malî kaynaklar için elverişli bir kaynaktır.

2.4.3. Hizmetler, yeknesak birleştirilmiş yürütülür.

2.4.3.1. Merkezden yönetim, tüm ülkenin tek bir otorite altında toplanması dolayısıyla idarî hizmetlerin tüm ülke düzeyinde yeknesak bir biçimde yürütülmesini sağlar. Bu yönetim biçimi, idari hizmetlerin yürütülmesi bakımından yöreler ve vatandaşlar arasında birlik ve eşitliği mümkün kılar. İdarî hizmetlerin yürütülmesi için gerekli tüm parasal kaynaklar, araç ve gereçler merkezde toplandığı için merkezden yönetim sisteminde idarî hizmetlerin çeşitli yörelerde yürütülmesi o yörelerin malî olanakları ile bağlantılı ve orantılı değildir.

2.5. 1.1.3. Merkezden Yönetimin Sakıncaları.

2.5.1. Merkezden yönetim, kaynak belirttiğimiz yararlarına sahiptir. Bu sakınca ve aksaklıkları şöyle belirtebiliriz:

2.5.1.1. Taşrada olan sorun ve taleplerin merkezi idareye iletilmeleri. Bu da hizmetlerin sıralanmasını mümkün duruma getirebilir.

2.5.1.2. Merkezden yönetimde, tüm yetki ve sorumluluklar merkezde toplanmış bulunduğundan merkezi idarenin taşra örgütünde görevli memurları tek başlarına karar alamazlar ve kararları yürütemezler.

3. İçindekiler

3.1. Aşamalar

3.2. Giriş

3.3. 1. MERKEZİ VE YEREL YÖNETİMLER İLE ADLİ VE İDARİ KOLLUĞUN FONKSİYONLARI

3.3.1. 1.1. Merkezi Yönetim

3.3.2. 1.1.1. Merkezi Yönetimin Özellikleri

3.3.3. 1.1.2. Merkezi Yönetimin Yararları

3.3.4. 1.1.3. Merkezden Yönetimin Sakıncaları

3.3.5. 1.2. Yerinden Yönetim

3.3.6. 1.2.1. Yerinden Yönetim İlkesinin Uygulanması Biçimleri

3.3.7. 1.2.2. Yerel Yönetiminin Özellikleri

3.3.8. 1.2.3. Yerinden Yönetimin Yararları

3.3.9. 1.2.4. Yerinden Yönetimin Sakıncaları

3.4. Açıklamalar

4. Türkiye Cumhuriyetinin yönetim yapısı merkezi yönetim ve yerinden yönetim olmak üzere ikiye ayrılır. Ayrıntılarıyla inceleyeceğimiz bu alanlar kendi aralarında sınıflandırılır.