เซลล์ไฟฟ้ากัลวานิกและความเข้มข้นเซลล์ไฟฟ้าเคมี

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
เซลล์ไฟฟ้ากัลวานิกและความเข้มข้นเซลล์ไฟฟ้าเคมี by Mind Map: เซลล์ไฟฟ้ากัลวานิกและความเข้มข้นเซลล์ไฟฟ้าเคมี

1. การเปลี่ยนแปลงทางเคมีที่เกิดขึ้นเองได้ แล้วทำให้เกิดพลังงานรูปแบบต่างๆ เรียกเซลล์กัลวานิก หรือ โวตาอิก

1.1. เช่น ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่รถยนต์ Fuel cell

2. แบ่งออกได้ 2 แบบ

2.1. Porous membrane : ใช้แผ่นพรุน

2.2. Salt bridge : สะพานเกลือ

3. การเปรียบเทียบแนวโน้ม

3.1. Qualitative observation

3.1.1. การศึกษาทิศทางของปฏิกิริยา เกิดขึ้นเองตาทธรรมชาติ

3.2. Quantitative observation

3.2.1. การวัดศักย์ไฟฟ้าของเซลล์ระหว่าง อิเล็กโทรดทั้งสองของเซลล์ไฟฟ้า

4. ประโยชน์ของค่าศักย์ไฟฟ้า

4.1. 1) ใช้ทำนายแรงเคลื่อนไฟฟ้าของเซลล์ที่สร้างขึ้น

4.2. 3) ทำนายความยากง่ายของการเกิดปฏิกิริยารีดอกซ์ โดยอาศัยศักย์ไฟฟ้าของครึ่งเซลล์มาตรฐาน

4.3. 2) ทำนายการเกิดปฏิกิริยาของไอออนกับโลหะ

4.4. 4) ใช้ในการคำนวณหาค่าคงที่ต่างๆ

5. ปัจจัยที่มีผลต่อค่าศักย์ครึ่งเซลล์

5.1. ความเข้ม อุณหภูมิ ปฏิกิริยาที่เกิด

5.2. สมการ Nernus

6. Concentration cell

6.1. ความเข้มข้นของไอออนไม่เท่ากันมาต่อด้วยกัน จะได้เซลล์ไฟฟ้าที่สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้เช่นเดียวกัน