Haridustehnoloogia klassiõpetajatele

Plan your website and create the next important tasks for get your project rolling

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Haridustehnoloogia klassiõpetajatele by Mind Map: Haridustehnoloogia klassiõpetajatele

1. Minu ülesanded

1.1. "Minu õpikeskkond" loomine

1.2. Turvaline tehnoloogia kasutamine erinevaid materjale kasutades

1.3. E-portfoolio ja õpileping - oma eesmärkide sõnastamine ja õpistrateegiate kaardistamine

1.4. Digipädevuste analüüs/hinnang

1.5. Animatsiooni tegemine

1.6. Roboti kokkupanek ja programmeerimine.

2. Aine õppetegevused

2.1. Robootika

2.2. Animatsioon

2.3. Koduleht (blogi)

2.4. QR-koodide loomine

2.5. DigCompEdu pädevusmudel

2.6. Küsimustiku/testi koostamine

2.7. GPS-kunst

3. Aine õpiväljundid

3.1. Sõnastab IKT vahendite kasutamise põhireeglid ja hindab nende olulisust õppeprotsessis.

3.2. Kavandab ja koostab IKT vahendite abil õppematerjale digivahendite abil ja jagab neid veebikeskkonnas.

3.3. Kasutab IKT võimalusi õppeprotsessi planeerimisel ja läbiviimisel.

4. Õpilase eesmärgid

4.1. Tutvuda erinevate programmidega, mida tundides saab kasutada

4.2. IKT kasutamise võimalused, meetodid ja vahendid

4.3. Digipädevuste arendamine

5. Animatsiooni saab vaadata siit: https://www.youtube.com/watch?v=UVbfQEflQzQ&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2zg4Cki9kVXmEnZVx8rYoBnEUkIro80jm1t08rVyjFUlJ7LEJtmkJwlgg

6. Roboti kokkupanek ja programmeerimine. Pilti saab näha siit: https://drive.google.com/open?id=1dbcrU7EyiQ3kPG_6ICJY7xzk7ricKmdO

7. Roboti liikumist saab näha siit: IMG_3505.mp4