ท้องฟ้าหญ้าแฝก

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ท้องฟ้าหญ้าแฝก by Mind Map: ท้องฟ้าหญ้าแฝก

1. 1. ข้อมูลโดยทั่วไป

1.1. ความหมายของหญ้าแฝก

1.2. ที่มาและความสำคัญ

1.3. ประเภทของหญ้าแฝก

1.4. วิธีการปลูกและการขยายพันธุ์

1.5. การดูแลรักษา

1.6. ข้อดีและข้อเสียของหญ้าแฝก

1.7. การนำหญ้าแฝกไปใช้ประโยชน์

2. 2. ข้อมูลทางวิชาการ

2.1. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหญ้าแฝก

2.1.1. โครงข่าย งานวิจัยกรมทางหลวง

2.1.2. งานวิจัยจากต่างประเทศ

2.2. บทความทางวิชาการ

2.3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2.3.1. กรมทางหลวง

2.3.2. สำนักวิจัยและพัฒนา การจัดการที่ดิน

3. 3. โครงการในพระราชดำริ

3.1. ทฤษฎีป้องกันการเสื่อมโทรม และพังทลายของดินโดยหญ้าแฝก

4. 4. อื่น ๆ

4.1. กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ การอนุรักษ์หญ้าแฝก

4.2. วารสารที่เกี่ยวข้องกับหญ้าแฝก

4.3. วิดีโอที่เกี่ยวข้อง

4.4. รวมภาพประกอบเกี่ยวกับหญ้าแฝก