Навчання фонетики, лексики, граматики. Система вправ.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Навчання фонетики, лексики, граматики. Система вправ. by Mind Map: Навчання  фонетики, лексики,  граматики. Система вправ.

1. Лексика

1.1. Слово

1.1.1. зміст

1.1.2. форма

1.1.2.1. звукова

1.1.2.2. графічна

1.1.2.3. граматична

1.2. Лексична компетенція

1.2.1. ЛО

1.2.1.1. окремі слова

1.2.1.2. прості усталені словосполучення

1.2.1.3. клішовані звороти

1.3. Наявний реальний словник

1.3.1. Активний

1.3.2. Пасивний

1.3.3. Потенційний

1.4. Лексична правильність мовлення

1.4.1. рецептивні навички

1.4.2. навичка мовної здогадки

1.4.3. навичка користування різними видами словників

1.5. Формування іншомовної лексичної компетенції

1.5.1. етап ознайомлення

1.5.2. етап автоматизації

1.5.3. ситуативне вживання

1.6. репродуктивні навички

1.7. Введення та закріплення нової ЛО

1.7.1. Показ фонетичної сторони

1.7.2. Спосіб семантизації

1.7.2.1. безперекладний

1.7.2.1.1. наочна

1.7.2.1.2. мовна

1.7.2.1.3. тлумачення значення нових ЛО

1.7.2.2. перекладний

1.7.2.2.1. однослівний переклад

1.7.2.2.2. багатослівний переклад

1.7.2.2.3. тлумачення значення нових ЛО рідною мовою

1.7.3. Запис ЛО у словники

1.7.4. Максимальна к-ть повторень

1.7.5. Виконання тренувальних вправ на закріплення ЛО

1.7.6. Вживання нової ЛО у мовленні

1.8. Система вправ

1.8.1. Умовно-комунікативні

1.8.1.1. Лаконічні відповіді на альтернативні запитання вчителя

1.8.1.2. Лаконічні відповіді на інші типи запитань

1.8.1.3. Завершення мовленнєвого зразка

1.8.2. Рецептивні

1.8.2.1. Групування слів за різними формальними ознаками

1.8.2.2. Вибір з групи слів те слово,що є зайвим

1.8.3. Продуктивні

1.8.3.1. Складання словосполучень з окремих слів

1.8.3.2. Називання іншомовного слова за його описом

1.8.3.3. Називання усіх видових понять при називанні певного поняття

1.8.4. Рецептивно-репродуктивні

1.8.4.1. Визначення значення незнайомих складних слів за їхніми компонентами

1.8.4.2. Визначення значення незнайомих слів,утворених за конверсією

2. Граматика

2.1. Граматична правильність мовлення

2.1.1. репродуктивні навички

2.1.2. рецептивні навички

2.2. Граматичний мінімум

2.2.1. активний

2.2.2. пасивний

2.3. Процес формування в учнів іншомовної граматичної компетенції

2.3.1. етап ознайомлення

2.3.2. етап автоматизації

2.3.3. ситуативне вживання засвоєних граматичних структур

2.4. Підходи до навчання іншомовного граматичного матеріалу

2.4.1. імпліцитний

2.4.2. експліцитний

2.4.2.1. індуктивний метод

2.4.2.2. дедуктивний метод

2.5. Вимоги при доборі граматичних іншомовних вправ

2.5.1. введенню нового граматичного матеріалу має передувати повторення рініше засвоєного

2.5.2. вправи повинні містити лише одне нове граматичне явище і мають бути побудовані на знайомому учням лексичному матеріалі

2.5.3. вправи повинні містити прості наочні зразки,що дають молодним школярам змогу зрозуміти, що саме і як треба робити при виконанні завдань

2.5.4. уникати механічних прийомів засвоєння нового граматичного явища,віддаючи перевагу творчим вправам,що містять мовленнєві та проблемні завдання

2.6. Система вправ

2.6.1. Передмовленнєві вправи

2.6.1.1. імітація мовленнєвого зразка

2.6.1.2. підстановка у мовний зразок

2.6.1.3. завершення мовного зразка

2.6.1.4. відповіді на різні типи завдань

2.6.1.5. заміна виділених слів у реченні синонімами

2.6.2. Мовленнєві вправи

2.6.2.1. опис ляльки та ін.

2.6.2.2. опис предмета

2.6.2.3. опис ситуації за картиною

2.6.2.4. переказ змісту прослуханого тексту

2.6.2.5. складання діалогу із запропонованої ситуації

3. Фонетика

3.1. Критерії відбору фонематичного мінімуму

3.1.1. за ступенем труднощів

3.1.2. з критеріям відповідності

3.1.3. за критеріям нормативності

3.2. Вимоги до вимови учнів

3.2.1. фонематичність

3.2.2. швидкість

3.3. Принцип апроксимації

3.3.1. означає, що іншомовне мовлення учнів повинно бути наближеним до еталону літературної мови, що вивчається, але може містити незначні помилки, оскільки носії мови також часто порушують норми мови та мовлення, однак це не заважає взаєморозумінню комунікантів. У зв’язку з цим при оцінюванні мовленнєвої діяльності учнів учитель має право ігнорувати ті фонетичні, граматичні, лексичні помилки, які не впливають на смисл висловлювання і не перешкоджають розумінню.

3.4. Ознаки схожості-розбіжності ІМ та рідної мови

3.4.1. звуки максимально наближені до рідної мови за акустичними особливостями та артикуляцією

3.4.2. звуки ,які є дуже схожими до рідної мови,але різняться за суттєвими ознаками

3.4.3. звуки,які не мають аналогів у рідній мові за акустичними особливостями

3.5. Фонетичні навички

3.5.1. слухо-вимовні

3.5.2. ритміко-інтонаційні

3.6. Алгоритм введення нового звуку

3.6.1. вчитель

3.6.1.1. Презентація звуку у реченні

3.6.1.2. Виокремлення слова з новим звуком з речення

3.6.1.3. Виокремлення нового звуку зі слова

3.6.2. учень

3.6.2.1. Промовляння нового звуку окремо (пошепки,про себе)

3.6.2.2. Промовляння нового звуку вголос,хором

3.6.2.3. Промовляння нового звуку у слові

3.6.2.4. Промовляння нового звуку у реченні

3.6.2.5. Виконання рецептивних,рецептивно-репродуктивних,репродуктивних вправ.