แบบจำลองการสื่อสาร ออสกูดและชแรมม

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
แบบจำลองการสื่อสาร ออสกูดและชแรมม by Mind Map: แบบจำลองการสื่อสาร ออสกูดและชแรมม

1. ด้านทรัพยากรการเรียนรู้

1.1. ข้อมูลความรู้หรือเนื้อหาวิชา

1.1.1. ได้แก่ โปรแกรมที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน หรือโครงสร้างของหลักสูตร

1.2. บุคลากร

1.2.1. ได้แก่ ครู นักศึกษา นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญต่างๆ อุปกรณ์ โสตทัศนศึกษา ฯลฯ

1.3. วัสดุ

1.3.1. ได้แก่ สื่อทั้งหลายที่จะเกื้อหนุนให้การเรียน ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น แผนภูมิ แผนที่ รูปภาพ ฯลฯ

1.4. เครื่องมือ

1.4.1. ได้แก่ สื่อทั้งหลายที่จะเกื้อหนุนหรืออำนวยสะดวกในการใช้ การผลิต และ ถ่ายทอด ตลอดจนการแสดง วัสดุอุปกรณ์ในการเรียนการสอน เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่อวฉาย ฯลฯ

1.5. เทคนิค

1.5.1. เป็นวิธีการเเฉพาะที่ใช้ในกระบวนการเรียนการสอน เทคนิคอาจสอดแทรกไว้ในรูปของวัสดุโดยตรง

1.6. อาคารสถานที่

1.6.1. อาจเป็นอาคารสถานที่ที่ใช้ในการเรยนนแบบปกติ ประกอบด้วย ห้องเรียน ห้องปฎิบัติการ ห้องฝึกงาน และอื่นๆ

2. ด้านผู้เรียน

2.1. ในทุกๆด้านขององค์ประกอบของเทคโนโลยี จะทำงาานประสานกัน เพื่อให้เกิดสัมฤทธิ์ผลต่อผู้เรียนตามเป้าหมายที่วางไว้ ดังนั้นผู้เรียนจึงเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของเทคโนโลยี ถ้าเราทำความเข้าใจลักษณะเฉพาะของผู้เรียนได้ อาทิเช่น ข้อมูลส่วน และอื่นๆ นำมาพิจารณาเลือกใช้เทคโนโลยีการศึกษาที่เหมาะสม เพื่อช่วยให้การจัดการศึกษาดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล