แบบจำลองการสื่อสาร แชนนัน วีเวอร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
แบบจำลองการสื่อสาร แชนนัน วีเวอร์ by Mind Map: แบบจำลองการสื่อสาร แชนนัน วีเวอร์

1. แหล่งสาร

1.1. ผู้ส่งสารที่ต้องการสื่อสารอะไรบางอย่าง (ข้อความ/สาร) ไปยังผู้รับสาร เช่น สมหญิง

2. เครื่องส่ง

2.1. เครื่องที่ส่งสารจากเครื่องหนึ่งไปอีกเครื่องหนึ่ง เช่น โทรศัพท์

3. เครื่องรับ

3.1. เครื่ิงที่รับสารจากเครื่องที่ส่งสารมา เช่น โทรศัพท์

4. ปลายทางผู้รับสาร

4.1. ผู้รับสารที่ต้องการจะรับสารอะไรบางอย่าง (ข้อความ/สาร) จากผู้ส่งสาร เช่น สมชาย

5. สิ่งรบกวนการสื่อสาร

5.1. สิ่งรบกวนต่างๆ ที่ก่อให้เกิดปัญหาในการสื่อสารทำให้คำพูดของผู้พูดไปถึงผู้รับไม่ครบถ้วน เช่น เสียงของสุนัข