แบบจำลองการสื่อสาร เบอร์โล

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
แบบจำลองการสื่อสาร เบอร์โล by Mind Map: แบบจำลองการสื่อสาร เบอร์โล

1. ทฤษฎี S M C R

1.1. ผู้ส่งสาร (Source)

1.2. ข้อมูลข่าวสาร(Message)

1.3. ช่องทางในการส่ง (Channel)

1.4. ผู้รับ(Receiver)

1.5. ทักษะในการสื่อสาร (Communication skills)

1.6. ทัศนคติ(Attitudes)

1.7. ระดับความรู้ (Knowledge levels)

1.8. ระบบสังคมและวัฒนธรรม (Socio-culture systems)

2. S M C R

2.1. S- Communication Skills , Attitude, Knowledge, Social System Culture

2.2. M- Content , Element , Treatment Structure, Codes

2.3. C - Hearing , Seeing , Touching, Tasting, Feeling

2.4. R - Communication Skill, Attitude , Knowledge , Social System Culture

3. เบอร์โล นำเสนอว่า กระบวนการสื่อสารมีองค์ประกอบสำคัญอยู่ 4 ประการ

3.1. ผู้ส่งสาร

3.1.1. ต้องมีความรู้อย่างดีในข้อมูลที่จะส่งและสามารถปรับเนื้อหาข่าวสารให้เหมาะสมได้

3.2. ข่าวสาร

3.2.1. เนื้อหา หรือ สัญลักษณ์ และวิธีการส่ง

3.3. ช่องทางการสื่อสาร

3.3.1. ช่องทางที่ผู้รัยสารสามารถรับสารได้ด้วยประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือ ตา หู จมูก ลิ้น และการสัมผัส

3.4. ผู้รับสาร

3.4.1. ต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถในการถอดรหัสสารที่รับมาได้

4. เบอร์โล ได้ให้ความสำคัญกับปัจจัยต่างๆที่มีผลทำให้การสื่อสารประสบความสำเร็จโดยเน้นส่วนของผู้ส่งสาร และผู้รับสาร โดยคำนึงถึงทักษะในการสื่อสาร ทันศนคติ ระดับความรู้ ระบบสังคมและวัฒนธรรมเป็นอย่างมาก

5. ส่วนช่องทางในการสื่อสารของแบบจำลอง SMCR นี้เน้นไปที่ประสาทสัมผัสทั้งห้ามากกว่าที่จะกล่าวถึงสื่อ