ศิษย์เก่านิติศาสตร์ มช.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ศิษย์เก่านิติศาสตร์ มช. by Mind Map: ศิษย์เก่านิติศาสตร์ มช.

1. นางสาว พิมพ์ศิริ จันทร์แจ้ง (พี่พิม)

1.1. นิติศาสตร์ มช รุ่นที่ 16

1.2. หลังจากเรียนจบทำงานนอกสายงานเป็นเวลา1ปี (การตลาด)

1.3. งานปัจจุบัน : เป็นทนายอาสาที่สำนักงานอัยการจังหวัดลำพูน ตั้งแต่ มีนา 61

1.4. เครือข่ายกับเพื่อนศิษย์เก่า : ติดต่อบ้าง แต่ไม่บ่อยครั้ง เพราะเพื่อนส่วนใหญ่อยู่ต่างจังหวัด แต่ยังมีเครือข่ายกับเพื่อนศิษย์เก่าที่อยู่ในสายงานกฎหมายอยู่ตลอด

1.4.1. พีพิมทำงานที่เดียวกับพี่เฟี๊ยต รุ่นที่ 11 ทั้งสองคนทำงานร่วมกันมีเครือข่ายร่วมกันในสายงานกฎหมายอยู่เสมอ ตอนสัมภาษณ์พี่พิมแนะให้ไปสัมภาษณ์พี่แหม่ม รุ่น 5

1.5. ข้อแนะนำ : อยากให้มีหนังสือรุ่นทุกรุ่น

1.6. ช่องทางการติดต่อ : [email protected]

2. นาย จิรยุทธ ฉัตรศรีสุวรรณ (พี่เฟี้ยต)

2.1. นิติศาสตร์ มช รุ่นที่ 11

2.2. หลังจากเรียนจบว่างงาน 1ปี เรียนเนติอีก1ปี ทำงานนอกสายงาน 1ปี

2.3. งานปัจจุบัน : เป็นนิติกรที่สำนักงานอัยการจังหวัดลำพูน

2.4. เครือข่ายกับเพื่อนศิษย์เก่า : ยังมีเครือข่ายและติดต่อกับเพื่อนศิษย์เก่าด้วยกันอยู่ตลอด มีกิจกรรมบริจาคของร่วมกัน นัดสังสรรค์และพบปะเป็นประจำ และยังทำงานศิษย์เก่าอยู่ด้วย

2.4.1. พี่เฟี้ยตทำงานที่เดียวกับพี่พิมรุ่น11และพี่เสมรุ่น15 ทั้งสามคนทำงานร่วมในศูนย์สิทธิมนุษย์ชนที่สำนักงานอยการจังหวัดลำพูนมีเครือข่ายเกี่ยวกับสายงานในทางกฎหมายร่วมกันอยู่เสมอ

2.4.2. ยังมีการ่วมตัวกับเพื่อนรุ่นอยู่เสมอนัดทำกิจกรรมต่างๆผ่าน line

2.5. ข้อแนะนำ : อยากให้คณะจัดงานศิษย์เก่าเป็นประจำทุกปี ตัวอย่างเช่น งานสิงห์ขาว เป็นต้น

2.6. ช่องทางการติดต่อ : [email protected]

2.6.1. พี่เฟี้ยตแนะนำว่าหากต้องการติดต่อให้ติดต่อผ่านอาจารย์ชัยณร่งค์เพราะพี่เฟี้ยตช่วยงานศิษย์เก่ากับอาจารย์ชัยณรงค์

3. นาง วาสนา โปธิ (พี่แหม่ม)

3.1. นิติศาสตร์ มช รุ่นที่ 5

3.2. งานปัจจุบัน : เป็นนิติกรที่สำนักงานอัยการจังหวัดลำพูน

3.3. เครือข่ายกับเพื่อนศิษย์เก่า : ติดต่อบ้าง แต่ไม่บ่อยครั้ง ส่วนใหญ่จะเป็นการนัดสังสรรค์

3.4. ข้อแนะนำ : อยากให้มีการจัดงานวิ่ง

3.5. ช่องทางการติดต่อ : [email protected]

3.6. พี่แหม่ม รู้จักกับที่เฟี้ยตรุ่น11 พ่ีเสมรุ่น15 พี่พิมรุ่น16 เนื่องจากทำงานที่เดียวกันแลมีเครือข่ายกันในที่ทำงานอยู่เสมอ

4. นายอานนท์ วีรพัฒน์ (พี่กอฟ)

4.1. ข้อแนะนำ : อยากให้คณะจัดงานศิษย์เก่าเป็นประจำทุกปี

4.1.1. เพิ่มเติม เป็นการยากจะจัดได้เพราะต่างคนต่างอยู่ไกลเชียงใหม่และงานยุ่ง ต้องหาเวลาที่ตอบโจทย์

4.2. นิติศาสตร์ มช รุ่นที่ 21

4.3. งานปัจจุบัน : เรียนปริญญาโท

4.4. เครือข่ายกับเพื่อนศิษย์เก่า : ติดต่อบ้าง แต่ไม่บ่อยครั้ง เพราะเพื่อนส่วนใหญ่อยู่ต่างจังหวัด แต่ยังมีเครือข่ายกับเพื่อนศิษย์เก่า

4.4.1. ติดต่อและมีเครือข่ายกับเพื่อนในรุ่นอยู่เสมอแต่เพียงไม่ได้ทำกิจกรรมร่วมกันเพราะต่างคนต่างทำงานและอยู่ต่างจังหวัด

4.5. ช่องทางการติดต่อ : [email protected]

5. นายเกษมสันต์ ตั้งวร (พี่เสม)

5.1. นิติศาสตร์ มช รุ่นที่ 15

5.2. งานปัจจุบัน : เป็นทนายอาสาที่สำนักงานอัยการจังหวัดลำพูน

5.3. เครือข่ายกับเพื่อนศิษย์เก่า : ยังมีเครือข่ายและติดต่อกับเพื่อนศิษย์เก่าด้วยกันอยู่ตลอด นัดสังสรรค์และพบปะเป็นประจำ มีไลน์กลุ่มไว้ติดต่อภายในรุ่น

5.4. ข้อแนะนำ : อยากให้คณะจัดงานศิษย์เก่าเป็นประจำทุกปี ตัวอย่างเช่น งานจุฬา ธรรมศาสตร์

5.5. ช่องทางการติดต่อ : [email protected]

5.6. พี่เสมมีเครือข่ายกับพี่พิมรู่น16พี่เฟี้ยตรุ่น11เพราะทำงานที่เดียวกันในศูนย์ สิทธิมนุษย์ชนในสำนักงานอัยการจังหวัดลำพูนพี่เสมเป็นคนแนะนำในไปสัมภาษณ์ พี่พิมและพี่เฟี้ยต และสาม