Quản lí bán hàng

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Quản lí bán hàng by Mind Map: Quản lí bán hàng

1. Khảo sát

1.1. Khảo sát thực tế

1.2. Tham khảo nguồn Internet

1.3. Tham khảo các nguồn khác

2. Tạo bảng (Table)

2.1. Bảng hóa đơn

2.2. Bảng nhập hàng

2.3. Bảng nhân viên

2.4. Bảng khách hàng

3. Tạo biểu mẫu (Form)

3.1. Biểu mẫu hóa đơn

3.2. Biểu mẫu nhập hàng

3.3. Biểu mẫu nhân viên

3.4. Biểu mẫu khách hàng

4. Tạo mẫu hỏi (Query)

4.1. Đưa ra khách hàng mua ngày 25/10/2018

4.2. Tính tiền cho hóa đơn bán hàng

4.3. Đưa ra hóa đơn bán hàng có số tiền lớn nhất trong ngày 2/11/2018

4.4. Đếm số sản phẩm đã bán được của từng mặt hàng

5. Tạo báo cáo (Report)

5.1. Thống kê hóa đơn bán hang theo tháng

5.2. Thống kê sản phẩm còn tồn kho

5.3. Thống kê sản phẩm đã hết