การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

Plan your projects and define important tasks and actions

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 by Mind Map: การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

1. Resources

1.1. Project Manager

1.2. Team Members

1.3. Budget

1.4. Assets

2. 1. แนวคิด ทฤษฏี ที่เกี่ยวกับนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

2.1. Active Learning

2.2. PBL : Problem-based Learning

2.3. Team Based Learning: TBL

2.4. Creativity-based Learning : CBL

2.5. TEACH LESS, LEARN MORE

2.6. Flipped Classroom

3. 3. ความรู้ ทักษะ พฤติกรรม ที่เกิดจากการจัดการเรียนรู้

3.1. ความรู้

3.1.1. Project specifications

3.1.2. End User requirements

3.1.3. Action points sign-off

3.2. ทักษะ

3.2.1. Top Priorities

3.2.2. Medium Priorities

3.2.3. Low Priorities

3.3. พฤติกรรม

3.3.1. Top Priorities

3.3.2. Medium Priorities

3.3.3. Low Priorities

4. 2. กระบวนการจัดการเรียนรู้

4.1. ก่อนเรียน

4.1.1. การออกแบบแผนการเรียนรู้

4.1.2. Personnel

4.1.3. Services

4.1.4. Duration

4.2. ระหว่างเรียน

4.3. หลังเรียน