เรื่อง การคัดเลือกหัวข้อ และศึกษาค้นคว้าเอกสาร การคัดเลือกหัวข้อโครงงาน หัวข้...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
เรื่อง การคัดเลือกหัวข้อ และศึกษาค้นคว้าเอกสาร การคัดเลือกหัวข้อโครงงาน หัวข้อโครงงาน คือ สิ่งที่แสดงลักษณะของภาระงาน ชิ้นงาน หรือกิจกรรมอิสระที่ผู้ทำโครงงานต้องทำ การคัดเลือกหัวข้อโครงงานให้ประสบผลสำเร็จ ผู้ทำโครงงานจะต้องพิจารณาแรงจูงใจของตนเอง เพื่อให้สามารถตอบคำถามสำคัญ 2 ประการ คือ ต้องการศึกษาการแก้ปัญหาสิ่งใดและเหตุใดจึงต้องการศึกษาสิ่งนั้น โดยหัวข้อโครงงานจะต้องเป็นเรื่องที่เฉพาะเจาะจง ชัดเจน โดยมุ่งเน้นทำโครงงานที่อยู่ใกล้ตัว ซึ่งอาจเกิดจากปัญหาของผู้ทำโครงงาน หรือผู้ทำโครงงานมีความคุ้นเคยกับสิ่งนั้น ดังนั้นผู้ทำโครงงานจึงควรสำรวจตัวเองและพิจารณาสิ่งต่างๆ ดังนี้ by Mind Map: เรื่อง การคัดเลือกหัวข้อ และศึกษาค้นคว้าเอกสาร การคัดเลือกหัวข้อโครงงาน          หัวข้อโครงงาน คือ สิ่งที่แสดงลักษณะของภาระงาน ชิ้นงาน หรือกิจกรรมอิสระที่ผู้ทำโครงงานต้องทำ การคัดเลือกหัวข้อโครงงานให้ประสบผลสำเร็จ ผู้ทำโครงงานจะต้องพิจารณาแรงจูงใจของตนเอง เพื่อให้สามารถตอบคำถามสำคัญ 2 ประการ คือ ต้องการศึกษาการแก้ปัญหาสิ่งใดและเหตุใดจึงต้องการศึกษาสิ่งนั้น โดยหัวข้อโครงงานจะต้องเป็นเรื่องที่เฉพาะเจาะจง ชัดเจน โดยมุ่งเน้นทำโครงงานที่อยู่ใกล้ตัว ซึ่งอาจเกิดจากปัญหาของผู้ทำโครงงาน หรือผู้ทำโครงงานมีความคุ้นเคยกับสิ่งนั้น ดังนั้นผู้ทำโครงงานจึงควรสำรวจตัวเองและพิจารณาสิ่งต่างๆ ดังนี้

1. 1. ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของตนเอง โดยพิจารณาจากคะแนนวักผลความรู้หรือผลงานที่เคยปฏิบัติ

2. 2. ความถนัดและความสนใจของผู้ทำโครงงาน เป็นการพิจารณาความชอบของผู้ทำโครงงาน ซึ่งถ้าเป็นโครงงานที่ผู้ที่ไม่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์มาก่น ผู้ทำก็จะต้องค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับโครงงานนั้นมากเป็นพิเศษ

3. 3. ประโยชน์ที่ได้รับ โครงงานที่ทำควรเป็นโครงงานที่มีประโยชน์ทั้งต่อผู้ทำโครงงาน สังคม และประเทศชาติ โดยโครงงานนั้นควรจะสามารถควรจะสามารถนำไปพัฒนาและใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน

4. 4. ความคิดสร้างสรรค์ โครงงานที่ทำควรมีความแปลกใหม่ ทันสมัย ใช้ได้จริงและไม่มีผู้อื่นทำไว้หรือเป็นการพัฒนาโครงงานของผู้อื่นให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

5. 5. ระยะเวลาในการทำโครงงาน เป็นปัจจัยที่ผู้ทำโครงงานจะต้องวางแผนก่อนการทำโครงงานจริง เพื่อกำหนดขอบเขตและเป้าหมายในการทำโครงงาน

6. 6. ค่าใช้จ่ายในการทำโครงงาน โครงงานบางประเภทจำเป็นต้องใช้ต้นทุนจำนวนมาก ผู้ทำโครงงานจึงควรประเมินค่าใช้จ่ายและเลือกทำโครงงานที่ตนเองมีทรัพยากรอยู่แล้วเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการทำโครงงาน

7. 7. ความปลอดภัย เป็นปัจจัยสำคัญในการทำโครงงาน กล่าวคือ โครงงานนั้นจะต้องมีความปลอดภัย ไม่มีอันตรายทั้งต่อผู้ทำโครงงาน สังคม และประเทศชาติ

8. 8. ค่านิยมของสังคม เป็นปัจจัยภายนอกที่เกี่ยวกับผู้ทำโครงงานโดยโครงงานที่ทำจะต้องไม่ขัดต่อค่านิยม วัฒนธรรมและความเชื่อของสังคม

9. 9. ความเป็นไปได้ ผู้ทำโครงงานควรนำปัจจัยข้างต้นมาพิจารณาว่า โครงงานดังกล่าวสามารถทำได้จริงตามปัจจัยต่าง ๆ ที่มีอยู่หรือไม่แล้วจึงตัดสินใจเลือกทำโครงงานในหัวข้อนั้น