ภาวะการว่างงาน Unemployment

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ภาวะการว่างงาน Unemployment by Mind Map: ภาวะการว่างงาน Unemployment

1. ประเภทและสาเหตุการว่างงาน

1.1. 1.การว่างงานชั่วคราว ระยะสั้น ความไม่สมบูรณ์ของตลาดแรงงานในด้านต่างๆ เช่น ข้อมูล การคมนาคม

1.2. 2.การว่างงานตามฤดูกาล พบส่วนใหญ่ในภาคเกษตรกรรม

1.3. 3.การว่างงานเนื่องจากโครงสร้างของเศรษฐกิจ แรงงานไม่สามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ เช่น เทคโนโลยีการผลิต

1.4. 4.การว่างงานเนื่องจากวัฏจักรทางเศรษฐกิจ เกิดจากเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลง

1.5. 5.การว่างงานแฝง เกิดจากการที่มีแรงงานเกินความจำเป็น พบส่วนใหญ่ในภาคเกษตร

2. ผลกระทบที่เกิดจากการว่างงาน

2.1. ไม่สามารถใช้ทรัพยากรแรงงานได้อย่างเต็มที่

2.2. การออมและการลงทุนลดลง

2.3. รัฐบาลเก็บภาษีได้น้อยลง

2.4. เกิดปัญญาทางสังคม

3. การแก้ไขปัญหาการว่างงาน

3.1. นโยบายการเงิน

3.1.1. เพิ่มปริมาณเงินในประเทศ

3.1.2. ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้

3.2. นโยบายการคลัง

3.2.1. ลดภาษีทางตรงทางอ้อม

3.2.2. รัฐบาลเพิ่มค่าใช่จ่ายให้สูงขึ้น

3.3. กระตุ้นการส่งออก

4. ความมายของการว่างงาน

4.1. ภาวะที่บุคคลในวัยทำงาน (15-60ปี) มีความสามารถในการทำงาน ประสงค์จะทำงานแต่ไม่มีงานให้ทำ