การเขียนเค้าโครงโครงงานคอมพิวเตอร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การเขียนเค้าโครงโครงงานคอมพิวเตอร์ by Mind Map: การเขียนเค้าโครงโครงงานคอมพิวเตอร์

1. 1. ชื่อโครงงาน

2. 2. ชื่อและสกุลผู้ทำโครงงาน

3. 3. ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน

4. 4. ระยะเวลาดำเนินงาน ให้ระบุเวลาเป็นจำนวนวัน

5. 5. ความคิดที่มาและความสำคัญ

6. 6. วัตถุประสงค์

7. 7. หลักการและทฤษฎี

8. 8. วิธีดำเนินงาน

9. 9. แผนปฏิบัติงาน

10. 10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

11. 11. เอกสารอ้างอิง