Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Barnekultur by Mind Map: Barnekultur

1. Tredeling

1.1. Kultur for barn

1.1.1. Voksnes kulturformidling

1.1.2. Voksnes kulturprodukter for barn

1.1.3. Kulturprodukter som har barn som målgruppe

1.2. Kultur med barn

1.2.1. Voksen sammen med barn

1.2.2. Voksne og barn møtes og leker sammen på like vilkår

1.2.3. Teater, musikk, spill

1.3. Kultur av barn

1.3.1. Barns egen lekekultur

1.3.2. Skapes av barn

1.3.3. Uten innblanding av voksne

1.3.4. Erkjennelsesprosess

2. Tolkende reproduksjon

2.1. Barns kultur gjenspeiler/reproduserer voksen kultur

2.2. Tolkning av denne kan si noe om hva barn forstår

3. Syn på barn og barnekultur

3.1. Syn på barn påvirker barnekulturens status

3.2. Barns medvirkning og følelser er viktig

3.3. Bli sett og hørt = positiv påvirkning

4. Vurdere kulturprodukter

4.1. Legge vekt på barns perspektiver

4.2. Møte mellom maktforhold og press fra kultur

5. Barnekultur har endret seg

5.1. Før i tiden: barndom=forberedelse på voksenlivet

5.2. Barnehage, SFO, skole ble til

5.3. Organiserte fritidsaktiviteter

5.4. Mediene får større rolle

6. Medialisering

6.1. Langsiktige transformasjoner hvor medier har sentral rolle

6.2. Mediene som sentrum for samfunnets erfaringsdannelse

6.3. Medier skaper en felles opplevelsesverden

6.3.1. Legger grunnlag for tilhørighet og identitetsdannelse

7. Barns egen tradisjonskultur

7.1. Overført fra generasjon til generasjon

7.2. Mange sanser i virksomhet samtidig

7.3. Lek under voksnes fravær

7.4. Barn tar etter andre barn

7.5. Stedegne leker

7.6. Leker med voksnes verden som utgangspunkt

8. Subversive tekster

8.1. Deler av motivet hvor voksne har makt over barna

8.2. Tekster og sanger om grenseoverskridelser

9. Flerspråklig kontekst

9.1. Lese kroppspråk og kommunisere ikke-verbalt

9.2. Leker og aktiviteter fører til utvikling og fellesskap

10. Samiske bhg

10.1. Samisk språk, kultur, tradisjoner og verdier gjenspeiles i hverdagen

10.2. Barn utvikler samisk identitet

11. Flerkulturelle bhg

11.1. Påvirkning fra hjemmekultur

11.2. Markere høytider

11.3. Personalets kjennskap til kultur

11.4. Fremheve ulike kulturer

12. Mediekompetanse

12.1. Evnen til å bruke digitale og tradisjonelle medier

12.2. Teknisk kompetanse

12.3. Oppgaver man kan løse med redskapet

12.4. Vurdere og skape mediebudskap

13. Populærkulturelle fenomener

13.1. Danne meningsbærende helhet

13.2. Skape felles opplevelsesverden

13.3. Grunnlag for tilhørighet og identitetsdannelse

14. Bhglærers rolle som kulturformidler

14.1. Ramme for barna

14.2. Utvikle respekt og forståelse for andre kulturer

14.3. Reflektere over egne holdninger

14.4. Bevissthet om egen kulturs verdier

14.5. Skaffe kunnskap om andre kulturer

14.6. Ufarliggjøre det ukjente